Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Presskopplingar

Presskopplingar – krav på läckageindikering

Från den 1 juli 2012 ställer branschregler Säker Vatteninstallation krav på att presskopplingar ska ha läckageindikering. En opressad koppling ska läcka vid täthetskontroll. Enligt branschreglerna ska radialpresskoppling med in- eller utvändig tätning vara konstruerad så att opressad koppling läcker vid täthetskontroll.
För att kontrollera att presskoppling är pressad ska en täthetskontroll utföras innan tryckkontroll utförs. Trycksätt rörledningen till ett kontrolltryck av 3 bar under minst 30 minuter. Samtliga fogar ska avsynas. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden. 

VVS-produkter som har accepterad monteringsanvisning uppfyller ställda krav.

Här hittar du produkter med accepterad monteringsanvisning 

 

Tryck- och täthetskontroll

Tryck- och täthetskontroll av rörledningar utförs enligt detta avsnitt om inte leverantören anger annat utförande i sin monteringsanvisning eller om annat utförande är föreskrivet i den tekniska beskrivningen. Vid tryck- och täthetskontroll av rörledningar med vatten ska rörledningen vattenfyllas långsamt upp till kontrolltrycket. Ledningarna ska vara helt vattenfyllda och luftade. För att underlätta luftning bör ledningen fyllas från sin lägsta punkt. Tappvattensystemet ska provas med vatten av dricksvattenkvalitet. Temperaturskillnaden mellan aktuell rumstemperatur och vattentemperaturen får inte överstiga 10 °C.

Vid täthetskontroll bör samtliga fogar synas med avseende på ”smygläckage”. Denna kontroll är viktig eftersom sådana läckage inte alltid kan avläsas på tryckutrustningens manometer.

Tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem av metall

Trycksätt rörledningssystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket under minst 120 minuter. Kontrolltrycket ska vara 14,3 bar för tappvattensystem och 8,6 bar för värmesystem. Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden.

Tryck- och täthetskontroll av plaströrssystem och blandade plast- och metallrörsystem

Fas 1

Trycksätt rörledningssystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket under minst 30 minuter. Kontrolltrycket ska vara 14,3 bar för tappvattensystem och 8,6 bar för värmesystem. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden. Ledningssystemet kan komma att behövas fylla på under kontrolltiden.

Fas 2

Efter 30 minuter sänks kontrolltrycket snabbt till 7,5 bar för tappvattensystem och 4,5 bar för värmesystem. Detta tryck ska bibehållas under minst 90 minuter. Trycket ska normalt öka något under kontrolltiden. Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet.

Befintligt tappvatten- och värmesystem

Befintliga tappvattensystem bör tryckoch täthetskontrolleras med tappvattensystemets befintliga vattentryck. Befintliga värmesystem bör tryck- och täthetskontrolleras med värmesystemets befintliga drifttryck.

Täthetskontroll av presskopplingar

För att kontrollera att presskoppling är pressad ska en täthetskontroll utföras innan tryckkontroll utförs. Trycksätt rörledningen till ett kontrolltryck av 3 bar under minst 30 minuter. Samtliga fogar ska avsynas. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden.
 

VVS-produkter som har accepterad monteringsanvisning uppfyller ställda krav.

Här hittar du produkter med accepterad monteringsanvisning