Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Tillverkare av installationsmoduler

Genom att välja en tillverkare av installationsmoduler som har avtal med Säker Vatten, samt välja en produkt som har en granskad och accepterad monteringsanvisning, säkerställer kunden att det auktoriserade VVS-företaget kan installera modulen enligt Branschregler Säker Vatteninstallation. Då kan VVS-företaget utfärda ett intyg där modulen ingår som en produkt. 

När en installationsmoduls monteringsanvisning granskas bedöms bland annat:

 • Tillverkaren har låtit av Säker Vatten godkänt kontrollorgan utföra tillverkningskontroll med inledande kontroll samt uppföljande kontroll minst en gång per år vilket omfattar system för egenkontroll, projektering och produktion samt utbildning
 • Tillverkarens egenkontroller innefattar Säker Vatteninstallation
 • Anvisningen ska vara pedagogiskt uppställd och utformad
 • Produkten ska, när den är monterad, uppfylla kraven i Branschregler Säker Vatteninstallation
 • För allt VVS-material ska tillverkaren på uppmaning kunna överlämna en byggvarudeklaration eller likvärdigt dokument för i modulen ingående komponenter
 • Ska kunna läsas av fackfolk och lekmän
 • Ska innehålla all väsentlig teknisk information
 • Certifikat för typgodkännande av installationsmodulen ska kunna visas upp

Turordning för godkännande av prefabricerade installationsmoduler

 1.  Tillverkaren anmäler till Säker Vatten att denne vill bli godkänd som accepterad leverantör.
 2.  Säker Vatten skickar avtal, Branschstandard för prefabricerade installationsmoduler samt information för avtalsleverantörer.
 3.  Efter att avtalet är undertecknat och inskickat faktureras tillverkaren. Efter att betalningen har verifierats kan tillverkaren boka utbildningar för sin personal i branschregler Säker Vatteninstallation och i Accept.
 4.  Utbildningarna bokas hos Säker Vatten på: info@sakervatten.se.
 5.  När utbildningarna är gjorda med godkänt resultat informeras tillverkaren med ett mail från Säker Vatten enligt avtal.
 6.  Tillverkaren kontaktar kontrollorganet för ett inledande kontrollbesök där Säker Vattens certifieringsregler och Branschstandard för prefabricerade installationsmoduler kontrolleras.
 7.  När ett godkänt kontrollprotokoll kan uppvisas till Säker Vatten från kontrollorganet kan tillverkaren lägga in sin första monteringsanvisning i Accept för granskning.
 8.  Vid godkänt resultat från det inledande kontrollbesöket ges tillverkaren tillåtelse att märka sin monteringsanvisning med av Säker Vatten tillhandahållen logotyp. Instruktioner för märkning finns i användarmanualen för logotyper.
 9.  Tillverkare som fått godkänt resultat och har minst en accepterad monteringsanvisning redovisas på Säker Vattens hemsida.
 10.  Efter det första inledande kontrollbesöket sker kontroll på plats av kontrollorganet en gång per år. Den årliga kontrollrapporten från kontrollorganet mailas till: info@sakervatten.se
 11.  Samtliga kontroller bekostas av tillverkaren.
 12.  Monteringsanvisningar laddas upp fortlöpande i Accept. Granskningar görs på uppladdade monteringsanvisningar.

    Se nedan de tillverkare av installationsmoduler som har accepterade monteringsanvisningar:

FöretagHemsida
Part Construction ABwww.partab.nu