Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Frågor om branschregler 2016:1

Ett viktigt mål med de tekniska utförandedelarna i branschreglerna, kapitel 3-5, är att visa på hur man kan uppfylla framförallt Boverkets byggregler kapitel 6 som syftar till att minimera person- och egendomsskador.

Vissa delar i branschreglerna, exempelvis ett krav på 60 mms avstånd mellan rör och tätskikt i 3.3.2, är tydligt. Andra delar i branschreglerna är krav som möjliggör fler lösningar exempelvis att något ska vara ”lätt åtkomligt” som i 3.2.1. Utförandet för att uppfylla regeln bestäms i samråd mellan projektör, entreprenör och beställare utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall för att minimera person- och vattenskador.

Som branschorganisation medverkar Säker Vatten i flertalet samverkansprojekt inom byggbranschen. Samverkansprojekten ger exempel på lösningar och konstruktioner för att uppfylla bransch- och byggregler, men även där finns det andra möjligheter att uppfylla kraven.

Här nedan är några vanliga frågor där vi vill ge mer information om hur branschreglerna kan uppfyllas för att minimera person- och vattenskador.

Godkänner Säker Vatten VVS-produkter?

Nej, Säker Vatten godkänner inte produkter. Det Säker Vatten gör är att granska och acceptera monteringsanvisningar.

Vi granskning kontrolleras bland annat att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller kraven i Boverkets byggregler och branschkrav samt att produkten kan installeras i en Säker Vatteninstallation. Produkten ska också finnas registrerad i RSK-databasen.

Krav på VVS-produkter och monteringsanvisningar, se branschregler Säker Vatteninstallation kapitel 5 VVS-produkter.

Vad är kraven på väggar för att kunna göra skruvinfästningar i våtzon 1?

Branschregler Säker Vatteninstallation - 3.4.1 Skruvinfästningar
"Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på konstruktion på säkervatten.se."

Syftet med regeln är att möjliggöra täta och hållbara infästningar i våtzon 1. Väggens konstruktion och uppbyggnad i ett våtrum avgör var och hur man kan göra infästningar.

Ett exempel på en skivkonstruktion som uppfyller kraven på infästningar i SP Rapport PX 15820 är "Våtrumsinnerväggen" som också ger en flexibilitet för framtida infästningar för exempelvis stödhandtag. Se vidare i BBR 3:146 och 8:22.

Andra typer av skivkonstruktioner kan provas och godkännas för att verifieras att de uppfyller samma krav enligt SP Rapport PX 15820 - Provning av täthet och infästningar i våtrum.

Vad är en fog?

Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 skiljer inte på olika fogmetoder.

Alla sätt att sammanfoga två rör räknas som fog. I Installatörsföretagens Teknikhandbok finns exempel på olika typer av fogmetoder som exempelvis klämrings-, press-, gäng-, löd- och svetsfog.

Vad är det för skillnad på "plats för bad eller dusch" och "våtzon"?

Plats för bad och dusch är en del av våtzon 1.

  Plats för bad eller dusch Våtzon 1 Våtzon 2
Får man ha rörgenomföring i .. Endast i de fall som listas i 3.3.2 Ja Ja
Får man placera serviceöppning i .. Nej, se 3.2.1 Ja, om luckan är vattentät, se 3.2.1 Ja
Får man placera inbyggnadsarmatur i .. Ja, se dock 3.6.1 Ja, se dock 3.6.1 Ja, se dock 3.6.1
Får man gör infästning i .. Ja, se 3.4 Ja, se 3.4 Ja, se 3.4
Ska man täta infästningar i ... Ja, se 3.5 Ja, se 3.5 Ja, se 3.5

 

Vad innebär lätt åtkomlig?

Syftet med "lätt åtkomlig" är att snabbt komma åt fogar vid exempelvis ett läckage för att gör det möjligt att reparera eller byta ut fogen.

Tolkningen av "lätt åtkomlig" och utförandet för att uppfylla regeln bestäms i samråd mellan projektör, entreprenör och beställare utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall för att minimera person- och vattenskador.

Vad betyder enkelt upptäckbart?

Syftet med "enkelt kan upptäcka" är att ett läckage ska kunna upptäckas så snabbt som möjligt. Därför ska läckageindikeringen dras ut i rum där folk vistas och inte i exempelvis en klädkammare.

Tolkningen av "enkelt att upptäcka" och utförandet för att uppfylla regeln bestäms i samråd mellan projektör, entreprenör och beställare utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall för att minimera person- och vattenskador.

Får man ha rörgenomföringar med tappvatten- och värmerör genom golv i WC?

Ja. WC räknas inte som våtrum i branschregler Säker Vatteninstallation. Säker Vatten använder samma definition av våtrum som används i Boverkets byggregler. Se även TNC 95.

Branschorganisationen GVK som har regler för tätskikt har en annan definition som man behöver ta hänsyn till. Samordna därför alltid rörgenomföringen med tätskiktsentreprenören.

Får jag installera en tvättmaskin i kök?

Ja, men placering kräver kompletterande installation. Syfte med undantaget för installation av tvättmaskin i kök är uppfylla tillgänglighetsanpassning när bad eller duschutrymme är för litet.

Installation av tvättmaskin kräver normalt golvbrunn. Installation av tvättmaskin i kök kräver utförande med vattenfelsbrytare eller alternativt golvbrunn och vattenlarm. Se samverkansprojektet "Säkra köket mot vattenskador".