Utbildningar

Grundutbildning Säker Vatteninstallation

Den första gången man går en utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag så gör man det för en lärare. Många går utbildningen under sin VVS-utbildning på gymnasieskolan eller på ett vuxenutbildningsprogram, men det går också att gå grundutbildningen genom Säker Vatten.

Som VS-projektör kan du välja mellan lärarledd utbildning och webbutbildning. Utbildningarna finns på både svenska och engelska.

 

Förnyelse av utbildning

Utbildningen i Säker Vatteninstallation måste förnyas vart femte år. Från och med hösten 2020 går det att välja mellan lärarledd utbildning och webbutbildning. Oavsett utbildningsform, fokuserar innehållet på vad Branschregler Säker Vatteninstallation innebär och hur de ska användas.

Om du är VS-projektör innehåller utbildningen samma delar som VVS-montörernas, men den tar också upp projektering och de hjälpmedel som behövs för att projektera enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat, får deltagaren en digital legitimation, förutsatt att man anställd på ett auktoriserat VVS-företag. Företaget kan också ansöka om en branschlegitimation med ID06.

VS-projektörer får i stället ett diplom efter godkänd utbildning. Diplomet anger att man är certifierad VS-projektör.

 

Kunskap i byggregler och normer

För att uppfylla kraven för auktorisation av VVS-företag måste minst en person på företaget eller filialen/arbetsstället ha kunskap om de normer och regler för VVS-installationer som är idag gällande. Den lagstiftning som avses är BBR, Boverkets byggregler, och PBL, plan- och bygglagen. Finns det ingen på företaget som har den kunskapen dokumenterad sedan tidigare kommer en av företagets anställda att behöva gå en utbildning i detta.  Samma person skall även ha giltig utbildning i Säker vatteninstallation för VVS-företag. Utbildningen i BBR-PBL ska vara utförd 2011 eller senare.