Tillbaka
Öppnar dokument

Vår historia

R auktoriserar sina medlemsföretag

1992 införde Rörfirmornas Riksförbund - R - en auktorisation av sina medlemsföretag. Alla medlemmar blev auktoriserade. Auktorisationen var ett sätt att marknadsföra företagen.

Säker Vatten och dess branschregler Säker Vatteninstallation togs fram för att belysa vikten av att VVS-installationer utförs och ges förutsättningar att utföras på rätt sätt för att ge brukarna en trygg och hälsosam installation (anläggning). Branschreglerna och auktorisationen skulle också bidra till att höja VVS-branschens - både företagens och dess personals - status genom att visa på seriositet och kunnande. Nedan beskrivs några viktiga bakgrundsfakta och händelser vid framtagandet och genomförandet.

Sammanslagning R och VVS-E till VVS-Installatörerna

Sedan 1970-talet hade arbetsgivar- och branschförbunden inom VVS diskuterat att slå ihop verksamheterna i en organisation. På årsmötet 1995 togs beslutet att VVS-Entreprenörernas Arbetsgivareförbund och Rörfirmornas Riksförbund skulle slås ihop till ett förbund. Det nya förbundet fick namnet VVS-Installatörerna (VVS-I) och skulle nu trimmas in för att ge medlemmarna det stöd och hjälp som alla företagen behövde. Nya VVS-I skulle inte ha lokalavdelningar och inte heller driva auktorisationen. Därför utsågs under sommaren 1995 en arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag hur auktorisationen skulle kunna drivas i framtiden.

En ny organisation - Auktorisationsgruppen bildas

Arbetsgruppens förslag blev att bilda en ny organisation, utan direkt koppling till VVS-I, som skulle driva och utveckla auktorisationen. På våren 1996 hölls det första mötet och R-Auktorisation bildades. R-Auktorisation och dess ”Auktoriserade VVS-installatör” drevs vidare för medlemmarna i VVS-I. Kraven ändrades något gentemot tidigare medlemskrav i R. Bland annat togs tidigare krav på kalkylkunnande bort. Nästan omgående efter bildandet av R-Auktorisation diskuterade styrelsen hur auktorisationen kunde utvecklas. En av frågorna var om gruppen och auktorisationen kunde ersätta det tidigare kompetenskravet på aa-rör och därigenom kunna visa upp en kompetent och seriös bransch som tog ansvar. Nu inleddes tankarna på det som senare blev Ansvarig installatör.

Nedgång i byggbranschen och Sverige in i EU

Under 1993 kom den stora ekonomikraschen vilken innebar att byggbranschen genomgick en ordentlig nedgång. VVS-branschen klarade sig lite bättre tack vare fortsatt behov av service på fastigheter, men drabbades ändå av stora uppsägningar. Sverige trädde in i EU 1 januari 1995. Den stora förändringen för svenska byggbranschen blev när den nya Plan- och bygglag (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) började gälla 1994. I och med nya PBL och BBR fick byggherren mycket större ansvar för byggandet. Det innebar både för projektering, produktion och inte minst kontrollen. Myndigheternas kontroll minskade drastiskt och många kommuner skrotade den VVS-inspektion man haft. Kravet på ansvarig arbetsledare inom exempelvis rör med bland annat kompetenskrav som ställts och kontrollerats av kommuner försvann. I och med nedgången i VVS-branschen med uppsägningar samt att det direkta kompetenskravet från myndigheterna försvann, urvattnades branschen till stor del på kunnig och kompetent personal.

Ansvarig installatör

Arbetet med att skapa ett nytt kompetenssystem, kallat Ansvarig installatör, inleddes av auktorisationsgruppen. Alla branschförbunden inom Installatörerna, det vill säga EIO, KYL, Vent tillsammans med VVS-I drev projektet. Efter en tid bedömde organisationerna att utbildningssatsningen var för stor och projektet Ansvarig installatör lades ner. Arbetet med Ansvarig Installatör kom att återuppstå 2015/16 i vissa delar i projektet Installationsbranschens certifierade projektledare (ICPL).

Egna branschregler för VVS

För R-Auktorisation fortsatte diskussionerna om hur auktorisationen skulle förbättra attraktiviteten och förutsättningarna för VVS-företagen. I november 2000 kom Rolf Kling och Thomas Helmerson på idéen att VVS-branschen borde ta fram regler för hur en VVS-installation bäst bör utföras. Reglerna skulle dels innehålla tekniska krav, som minst uppfyllde Boverkets byggregler, på hur en installation skulle utföras, dels ställa krav på yrkeskunskaper och kännedom om branschens krav. På så sätt skulle man kunna erbjuda kunden bra kvalitetssäkrade installationer. Målet var att företagen skulle uppfattas som seriösa aktörer genom en branschauktorisation.

Arbetet att ta fram branschregler och koppla auktorisation till dessa startade 2001 i nära samarbete mellan R-Auktorisation och VVS-I. Båda organisationerna avsatte framför allt personella resurser till arbetet. SBUF ställde dessutom upp med ekonomiskt stöd.

Parallellt genomförde VVS-I tillsammans med försäkringsbolagen en kartläggning om var och varför vattenskador uppstod. Kartläggningen skedde i både småhus och flerfamiljshus. Försäkringsbolagen började oroa sig för att vattenskadorna ökade både i omfattning och antal och funderade på olika åtgärder, exempelvis att undanta vattenskador i försäkringsvillkoren. De accepterade att ge VVS-branschen möjlighet att ta fram branschregler för att stävja utvecklingen. Tillsammans med Boverket och Smittskyddsinstitutet (nu Folkhälsomyndigheten) genomfördes en undersökning av fastigheter där sjukdomsfall med förekomst av legionellabakterien inträffat. Dessa båda undersökningar låg sedan till grund för branschreglernas tekniska utföranderegler. Framtagningen av utförandereglerna skedde också i nära samarbete med försäkringsbolag, tillverkare av VVS-produkter och myndigheter.

Nya tankar för auktorisationen

Parallellt med att utförandereglerna arbetades fram pågick diskussioner om hur auktorisationen och dess krav på företagen skulle se ut i framtiden. Det gamla auktorisationssystemet, R-auktorisation och dess logotyp, planerades att helt övergå till ett komplettare kvalitetssystem, med både utföranderegler och krav på företaget och dess personal.

En ny logotype för Branschregler Säker Vatteninstallation togs fram. För de auktoriserade företagen kompletterades den nya logotypen med texten ”Auktoriserad VVS-installatör”.

Vem ska ta huvudansvaret för nya kvalitetssystemet?

Arbetet med att ta fram Branschreglerna skedde gemensamt av R-Auktorisation och VVS-I. Frågan om vem som bäst skulle ta hand om drift och vidare utveckling av systemet diskuterades mellan parterna redan under 2004. På ett VVS-I:s förbundsstyrelsemöte beslutas ifrån deras sida att R-Auktorisation är bäst lämpade att ansvara för Branschreglerna och auktorisationen. En av orsakerna till beslutet var att VVS-I även har medlemmar inom industrirör, isolering, kyla, sprinkler och ventilation, vilka inte skulle ha nytta av branschregelsystemet.

Branschregler Säker Vatteninstallation lanseras

Ett komplett kvalitetssystem - Branschregler Säker Vatteninstallation – är färdigt att lanseras den 1 september 2005. Branschreglerna ska minimera risken för vatten- och personskador (legionellatillväxt, brännskador, återströmning). De består av installationsregler för tappvatten och spillvatten, med kontrollpunkter, samt krav på monteringsanvisningar. Kunden ska få intyg att installationen är utförd enligt Branschreglerna och av ett auktoriserat företag.

En Säker Vatteninstallation utförs av ett VVS-företag som är auktoriserat enligt de krav som ställs på företaget, bland annat att ha utbildad personal. Den nya logotypen får enbart användas av företag auktoriserade enligt de nya kraven.

De nya kraven för auktorisation kräver som tidigare att företaget ska ha personal med kunskap om normer och regler för vatteninstallationer, i stort Boverkets byggregler. Personal, VVS-montörer och arbetsledare, ska ha branschlegitimation, vilket de får efter godkänd utbildning i Säker Vatteninstallation och om de har yrkesbevis eller 6-7 års yrkeserfarenhet av installationsarbete.

Tidigare auktorisation var förbehållen företagen som var medlemmar i VVS-I. Eftersom EUs lagstiftning ställer krav på fri rörlighet av varor och tjänster, innebar det att den nya auktorisationen var öppen för alla företag.

Idag

Idag heter föreningen ”Intresseorganisationen Säker Vatten”, med dotterbolaget Säker Vatten AB. Säker Vatten AB ansvarar för utvecklingen och driften av Branschreglerna och auktorisationen. Alla auktoriserade VVS-företag är medlemmar i förening. Idag auktoriseras VVS-företag och konsultföretag