Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Miljö och kvalitetspolicy

 

Kvalitetspolicy

Vi ska ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet, branschreglerna och kontrollen av auktorisationen samt informera och utbilda om dessa. Detta ska leda till kvalitetssäkrade VVS-installationer som ska uppfylla kundernas och användarnas krav och förväntningar på hälsosamma och trygga VVS-installationer.

Vi ska genom omvärldsanalyser och annan faktainsamling vara mycket väl insatta i förändringar som sker inom VVS-branschen. Vi använder denna kunskap när vi förbättrar branschreglerna och vår verksamhet.

Vi granskar löpande nöjdheten hos de auktoriserade företagen och använder oss av informationen för att förbättra vår verksamhet.

Vi ska informera och utbilda om vikten av att följa branschreglernas krav samt rekommendationer på dokumentation. Detta i samband med projektering och utförande av VVS-installationer.

Möjligheten till kompetensutveckling ska finnas för all personal och det ska leda till att verksamheten utvecklas efter nya eller förändrade krav. Säker Vatten har tagit beslut om att varje medarbetare ska ha ett utvecklingssamtal per år med sin chef och där ingår att diskutera kompetensutveckling.

Kompetensöverföring är ett gemensamt ansvar för ledning och medarbetare, såväl i det dagliga arbetet som vid start eller avslut av anställning. När medarbetare slutar ska kompetensöverföringen vara planerad och strukturerad.

Kontaktperson kvalitetsfrågor: Sandra Jansson

Miljöpolicy

Vi ska genom branschregler Säker Vatteninstallation verka för en hållbar utveckling inom VVS-/byggbranschen och bidra till att minska fastigheternas miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Vi gör det tillsammans med övriga aktörer i branschen genom olika projekt.

Vi ska bidra till en hållbar utveckling med ständiga förbättringar genom att prioritera varor och tjänster som ger en mindre miljöpåverkan och därigenom förbygga föroreningar.

Vi ska uppfylla tillämplig lagstiftning och övriga krav som ställs på oss.

Kontaktperson miljöfrågor: Sara Lehn