Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Pågående branschrekommendationer

Säker Vatten har tagit fram en branschrekommendation hittills (Dimensionering av tappvattenledningar) och är just nu involverad i flera processer för att ta fram ytterligare branschrekommendationer som berör VVS. I processerna ingår flera andra branschorganisationer, försäkringsbolag, myndigheter och materialtillverkare för att säkerställa att rekommendationerna blir tillämpbara på bästa sätt.

Om ni har synpunkter eller idéer för de nya branschrekommendationerna samt om du vill vara involverad i framtagandet så kan ni kontakta Säker Vattens kansli på: branschrekommendation@sakervatten.se

PLATS FÖR INSTALLATIONER
Utrymmet för att göra korrekta installationer saknas ofta. För att råda bot på det, har Säker Vatten, Installatörsföretagen, Isoleringsfirmornas förening och Svensk Ventilation beviljats medel från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Syftet är att driva frågan och ta fram rekommendationer som gör att till exempel schakt kan projekteras fackmässigt.


KÖKET
Majoriteten av vattenskadorna sker i köket. Därför startade Vattenskadecentrum, där Säker Vatten ingår, projektet Köket 2022. I projektet ingår ett 70-tal aktörer – från branschorganisationer och försäkringsbolag till kökstillverkare och allt däremellan - som alla driver utvecklingen för att installationer i utrymmen utan tätskikt, ska bli mer vattensäkra.   


SPILLVATTEN
I energispariverns tidevarv blir det ofta för lite vatten i rören för att föra bort fekalier. Det orsakar lukt och obehag. För att komma till rätta med det, arbetar Säker Vatten tillsammans med andra branschorganisationer och lärosäten med kompletterande anvisningar om spillvatten.


LEGIONELLA
Den livsfarliga bakterien legionella växer gärna till när kallvatten blir för varmt och varmvatten för kallt. Tyvärr tycks antalet legionellautbrott öka, varför en tydlig branschrekommendation arbetas fram. Arbetet med rekommendationen är under uppstart.

TRYCK- OCH TÄTHETSKONTROLL
I nyproducerade byggnader ska alltid en tryck- och täthetskontroll utföras, men det är inte tydligt vad en befintlig byggnad är. Här ska en branschrekommendation arbetas fram för att tydliggöra gränsdragningarna. Arbetet med rekommendationen är under uppstart.

 

 

 

 

Sidan ändrad - 2024-01-17