Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Arbetsmodell för att ta fram branschrekommendationer

Bakgrund
Boverkets nya byggregler 2025 är formulerade som funktionskrav utan allmänna råd och i huvudsak utan tekniska lösningar och exempel.

Branschrekommendationer

Branschrekommendationer är ett sätt att beskriva ett fackmässigt utförande och att verifiera funktionskraven i byggreglerna.
Avsikten är att en byggherre som tillämpar Branschrekommendationerna ska få en installation med bra funktion som uppfyller samhällets krav.
Branschrekommendationerna ska också underlätta samarbetet mellan olika parter i byggprocessen. 
En Branschrekommendation ska vara kostnadsfri och tillgänglig för alla parter i byggbranschen.

Syftet med Säker Vattens Branschrekommendationer
En Branschrekommendation ska vara förankrad i byggbranschen och var utformad så att den kan:

  • säkerställa att fastighetsägaren och brukaren får en installation med bra funktion på kort och lång sikt
  • tillämpas i alla delar av byggprocessen, till exempel vid projektering, bygglovshantering, val av installationsmaterial och utförande
  • användas för bedömning av fackmässigt utförande
  • användas för att bedöma om en byggnad eller en renovering uppfyller aktuella försäkringsvillkor


Så här tas Säker Vattens Branschrekommendationer fram
Arbetet med en Branschrekommendation kan initieras av en byggherre, branschorganisation, försäkringsbolag eller annan större etablerad aktör som uppmärksammar att det saknas vägledningar i Boverkets byggregler och/eller branschregler inom ett område som påverkar byggprocessen.

Arbetet sker i projektform med regelbundna avstämningsmöten. Det ska vara tydligt vilket syfte Branschrekommendationen har och arbetet ska ske så transparent som möjligt.
En referensgrupp kopplas till projektet för att säkerställa kvaliteten i Branschrekommendationen. Den bör bestå av representanter från hela installationsprocessen, till exempel byggherrar, producenter av installationsprodukter, projektörer, installatörer, försäkringsbolag, myndigheter och representanter från högskolor.

Inom varje projekt görs en plan för hur arbetet ska genomföras, när det ska vara klart och hur Branschrekommendationen ska kommuniceras. Det ska det tydligt framgå:

  • Vilka som deltagit i arbetet med att ta fram Branschrekommendationen
  • Vilken nytta rekommendationen tillför
  • Varför rekommendationen är relevant
  • Hur Branschrekommendationen verifierar att den uppfyller byggreglernas krav
  • Vilken del av Boverkets byggregler som avses


Fastställande av Säker Vattens branschrekommendationer
När arbets- och remissgrupperna slutfört arbetet och remissvar beaktats publiceras Branschrekommendationen på Säker Vattens hemsidan. Dessutom kommuniceras rekommendationen så brett som möjligt i berörda branscher.

Revidering av Säker Vattens branschrekommendationer
Alla branschrekommendationer ska vara daterade och bör ses över minst vartannat år för att säkerställa att de är relevanta och uppfyller gällande regelverk.
Översynen sker av arbetsgruppen för respektive rekommendation.

 

 

Sidan ändrad - 2024-01-24