Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschrekommendationer

På den här sidan samlar vi alla rekommendationer som anknyter till VVS-installation, samt information om hur det går till att ta fram branschregler Säker Vatteninstallation.

Branschregler Säker Vatteninstallation är det övergripande dokumentet och branschrekommendationerna är vägledningar med mer detaljerade rekommendationer inom specifika områden.

Skillnaden mellan regler och rekommendationer är i korthet;

  • Branschregler Säker Vatteninstallation anger ett utförande av en installation på ett definierat område, som skydd mot vattenskada och skydd mot personskada.
  • Utförande sker av en auktoriserad entreprenör.
  • Branschreglerna uppfyller funktionskraven i Boverkets byggregler för skydd mot vattenskada och personskada.
  • Branschreglerna ger fackmässigt utförande och försäkringsbarhet.

 

  • En rekommendation är ett tydligt ställningstagande av branschorganisationen hur branschen kan uppfylla de funktionskraven Boverkets byggregler anger.
  • En rekommendation är en verifiering av ett funktionskrav i Boverkets byggregler och anger ett lämpligt utförande.
  • En rekommendation kan vara en del av det IQ Samhällsbyggnad menar med sektors framtagna normer.

 

Rekommendationer underlättar samarbetet mellan parter

Bakgrunden till att rekommendationer behövs, är att Boverkets byggregler 2024 är formulerade som funktionskrav utan detaljerade anvisningar, i huvudsak utan tekniska exempel eller nivåangivelser.

Branschrekommendationer är ett sätt att beskriva ett fackmässigt utförande och att verifiera funktionskraven i byggreglerna. Avsikten är att en byggherre som tillämpar branschrekommendationerna ska få en installation med bra funktion som uppfyller samhällets krav. Branschrekommendationerna ska också underlätta samarbetet mellan olika parter i installationsprocessen. En branschrekommendation är en sektorsnorm.

Syftet med branschrekommendationerna är att de ska kunna tillämpas i alla delar av en byggprocess, till exempel vid projektering, bygglovshantering, val av installationsmaterial och utförande. Men även vid typgodkännande eller annan bedömning av om en produkt eller ett system uppfyller samhällets krav eller om en byggnad eller renovering uppfyller aktuella försäkringsvillkor.

 

Rekommendation – Dimensionering av tappvattenledningar

Den här rekommendationen (i det orangea fältet Dokument) beskriver och verifierar fackmässigt utförande av dimensionering av tappvattenledningar utifrån Boverkets krav.

Branschrekommendationerna har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från VVS fabrikanternas Råd, Säker Vatten, Installatörsföretagen, RISE, Kiwa, SGBC, och representanter för VVS-konsulter.