Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Extra uppdatering Branschregler Säker vatteninstallation 2021:2

Normalt uppdateras branschregler Säker Vatteninstallation vart femte år. Under 2024 kommer en mindre uppdatering av branschreglerna att göras.

Anledningen till det är en ny provningsstandard förfördelarskåp som träder i kraft 1 juli 2024.

Det föranleder att det inte längre blir styrt i branschreglerna på vilken höjd skåpen ska placeras. Istället blir det krav på att skåpen ska vara provade enligt den nya standarden.

Det blir även aktuellt med en ändring av kraven kring vattenmätare på grund av en ändring i Svenskt Vattens föreskrift P125.

Eftersom ändringarna är små kommer ett enklare remissförfarande att ske.

Arbetet med uppdateringen av branschreglerna startades under hösten 2023. Uppdateringen kommer enbart ha regeländringar som är nödvändiga utifrån de nya reglerna samt mindre ändringar i formuleringar för att förtydliga några av de befintliga reglerna.

Arbetet med uppdateringen kommer göras till största del av Säker Vattens interna kansli med stöd av en extern arbetsgrupp/remissgrupp bestående av representanter från olika delar av byggbranschen, försäkringsbranschen samt myndigheter.

Uppdateringen 2021:2 har skickats ut på remiss.

Den som önskar inkomma med synpunkter på denna uppdatering är välkommen att kontakta kansliet senast den 7 april på info@sakervatten.se

 

 

 

 

 

 

Sidan ändrad - 2024-02-16