Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

8.Begreppsförklaringar och förkortningar

För att undvika missförstånd och missar i kommunikationen är det viktigt att alla parter använder begrepp på samma sätt.

Begreppsförklaringar

ABK Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.
AMA VVS & Kyla Allmän materiel- och arbetsbeskrivning för VVS- och kyltekniska arbeten. Branschdokument för upprättande av beskrivningar.
Annan verifierad konstruktion Utrymme med vattentät botten som gör det möjligt att samla upp eventuellt utläckande vatten och indikera läckage.
Anslutningsrör Rör för anslutning av vatten till blandare eller apparat. Levereras ofta tillsammans med blandare eller apparat. Anslutningsrör ska vara provat och godkänt för sin användning.
Bjälklagets överkant Räknas från bottenplatta eller bjälklag före fallspackling och andra påbyggnader.
Blandarfäste Väggbricka med koppling för direkt anslutning av blandare på vägg och som även fixerar mediaröret.
Droppläckage Små läckage som kan ta lång tid att upptäcka och som över tid kan ge stora skador på byggnaden.
Enkelt att upptäcka/
Snabbt kunna upptäckas
Syftet med ”enkelt att upptäcka” är att ett läckage ska kunna upptäckas så snabbt som möjligt. Därför ska läckageindikeringen dras ut i rum där folk normalt vistas och inte i exempelvis en klädkammare. Tolkningen av ”enkelt att upptäcka” och utförandet för att uppfylla regeln bestäms i samråd mellan projektör, entreprenör och beställare utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall för att minimera vattenskador.
Fall på ledning Lutning på ledning i flödesriktningen.
Fog Sammankopplingspunkt för rörledningar eller rördelar. Exempel kan vara svets-, klämrings-, press-, gäng-, löd- och svetsfog.
Frostfritt installationsutrymme Utrymme på konstruktionens varma sida innanför plastfolie eller ångbroms eller i frostfritt utrymme.
Fästanordning Produkt för fastsättning, till exempel anordning för att fixera spillvattenledning.
Fördelarrör för vatten Rördel för vatten med fler än tre anslutningar.
Fördelarrör för värme Rördel för värme med fler än tre anslutningar försett med utrustning som till exempel luftningar, ventiler med ställdon eller pump.
Fördelarskåp Prefabricerat skåp för montering av fördelarrör och anslutningar av kopplings och fördelningsledningar. Fördelarskåp ska ha vattentät botten med vattentäta rörgenomföringar som kan fixeras vinkelrät mot botten.
Fördelarskåp i tak Fördelarskåp med dränerande lucka och vattentäta rörgenomföringar.
Golvbrunn Golvavlopp med luktlås. Golvet och dess vattentäta skikt ska ha fall mot golvbrunnen.
Kommersiella lokaler Till exempel hotell, kontor, köpcentrum, butiker och restauranger.
Kontrolltryck Det tryck som ska användas vid tryckkontroll av rörledningssystem.
Kopplingsbricka Väggbricka med inbyggd koppling som även fixerar mediaröret.
Kopplingsledning Vattenledning som endast ansluter en apparat eller en blandare.
Kök Utrymme avsett för matlagning. Pentry räknas normalt som ett litet kök.
Läckagebrytare Övervakar tappvatteninstallationen lokalt med en fuktsensor för att identifiera läckage och stänga av vattnet.
Läckageindikering Anordning som visar om läckage uppstår på en inbyggd installation.
Utförs normalt med ett rör men kan också utföras med en öppning som har motsvarande funktion.
Se även ”enkelt att upptäcka”.
Lätt åtkomlig Syftet med ”lätt åtkomlig” är att det inom rimlig tid, med rimlig arbetsinsats och utan förstörande ingrepp ska vara möjligt att komma åt till exempel servicelucka, avstängningsventiler eller fogar.
Tolkningen av ”lätt åtkomlig” och utförandet för att uppfylla regeln bestäms i samråd mellan projektör, entreprenör och beställare utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall för att minimera vattenskador.
Plats för bad och dusch Golv och vägg upp till en höjd av 2 m i utrymme som avgränsas som duschplats eller plats för badkar.


Plats för bad och dusch
Plats för bad och dusch
 

Prefabricerad konstruktion En prefabricerad konstruktion kan vara en förtillverkad teknisk lösning.
Till exempel ett fördelarskåp som är tredjepartsprovat av ackrediterat provningsorgan enligt branschstandard.
Produkter som kan upptäcka läckage och larma eller stänga av vattnet Se Vattenlarm, Läckagebrytare och Vattenfelsbrytare.
Rensbrunn Brunn huvudsakligen avsedd för rensning av anslutande ledningar.
Rörgenomföringshylsa Rörgenomföringshylsa är vanligtvis ett PP-rör, dimensioner lika spillvattenrör. Hylsan ska ha en slät yta för anpassning av manschetter mot tätskiktet.
Serviceöppning Öppning till dolda installationer som är tillräckligt stor för att kunna utföra service och byte av fogar och utrustning.
Särskilt handgrepp för ändring
av temperatur
Ändring av temperatur över 38 grader måste göras med flera moment, till exempel trycka in en knapp och vrida ett vred samtidigt.
Vattenavvisande golv Golv som inte tar skada av vatten från en läckageindikering.
Vattenfelsbrytare Övervakar hela tappvatteninstallationen genom mätning för att identifiera läckage och stänga av vattnet centralt.
Vattenlarm Identifierar läckage och larmar.
Vattentät botten Utrymme för fogar eller fördelarrör med en vattentät botten som är provad och godkänd.
Vattentät lucka Lucka till ram för serviceöppning placerad i vägg med tätskikt så att vatten inte kan tränga in i väggkonstruktionen. Luckan ska vara provad och godkänd.
Vattentätt golv Krav i Boverkets byggregler. På ett vattentätt golv ska tätskiktet ha uppvik mot vägg.
VS Värme och Sanitet
VVS Värme, Ventilation och Sanitet
Våtrum Våtutrymme. Utrymme där golv och väggar kan förväntas bli utsatta för vattenbegjutning vid upprepade tillfällen. Exempel på våtutrymmen är badrum, duschrum, tvättstuga.
Våtzoner Indelning av områden på vägg och golv i våtrum som definieras i branschregler från Byggkeramikrådet (BKR), Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) och Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK).
Översvämningsskydd Golvbrunn med mekaniskt luktlås för ta hand om oavsiktlig utströmning av vatten.