Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.5Värmeinstallationer

Branschreglerna ställer krav på placering av fördelarrör. Det finns inga krav på placering av fogar.

Fördelarrör med utrustning Fördelarrör för värme försett med utrustning som till exempel luftningar, ventiler med ställdon eller pump ska placeras:

  • ovan inklädnad i tak.

eller

  • i en prefabricerad konstruktion till exempel ett fördelarskåp.

Utrustningen ska vara utbytbar och möjlig att manövrera.

Fördelarrör med utrustning ovan inklädnad i tak, till exempel ovan demonterbart undertak, i dränerat fördelarskåp i tak eller ovan en dränerad taklucka, ska placeras så att ett eventuellt läckage mynnar i ett rum där man normalt vistas och där ett eventuellt läckage enkelt kan upptäckas. Fördelarrör får inte placeras i sovrumstak.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Prefabricerad konstruktion

En prefabricerad konstruktion, till exempel fördelarskåp, ska ha en vattentät botten med tät anslutning till skåpets eller konstruktionens sidor 50 mm upp. Rörgenomföringar genom botten ska vara vattentäta. Eventuellt utläckande vatten ska ledas ut på konstruktionens botten. Konstruktionen ska vara utformad så att rörgenomföringar kan fixeras vinkelrät mot botten.

Fördelarskåp eller motsvarande ska vara provad och godkänd enligt SP-metod 5676. Montering ska ske enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

 Se Byggtekniska förutsättningar.
→ Se bild 4.5 Fördelarskåp värme.4.5 Fördelarskåp värme
 

Serviceöppning

En prefabricerad konstruktion till exempel fördelarskåp ska ha en lätt åtkomlig serviceöppning som gör det möjligt att reparera eller komma åt ventiler eller annan utrustning för manövrering och service. Serviceöppning ska inte placeras i plats för bad eller dusch.
→ Se bild 4.5 Läckageindikering utanför plats för dusch.


Läckageindikering utanför plats för dusch
4.5 Läckageindikering utanför plats för dusch

 

I rum med tätskikt på vägg ska en prefabricerad konstruktion till exempel ett fördelarskåp som ansluts mot väggens tätskikt ha en anslutning som är provad och godkänd enligt branschstandard, se 7.2.3.

I rum med tätskikt på vägg ska en prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp, som inte är ansluten mot väggens tätskikt, ha en serviceöppning med vattentät lucka och ram. Ramen ska vara ansluten till väggens tätskikt och anslutningen ska vara provad och godkänd enligt branschstandard, se 7.2.3.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Läckageindikering

En prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp, ska ha läckageindikering från botten.

Ledning för läckageindikering ska förläggas med fall i hela dess längd och mynna i rum där man normalt vistas och ett eventuellt läckage enkelt kan upptäckas. Invändig diameter på ledning för indikering av läckage ska vara minst 20 mm. Om läckageindikeringen mynnar i rum med tätskikt ska utloppet från en sådan ledning inte placeras närmare än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt.

En läckageindikering får inte placeras i plats för bad eller dusch. En prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp samt ledning för läckageindikering ska vara rengjorda så att eventuellt utläckande vatten inte hindras från att rinna ut.

 Se Byggtekniska förutsättningar.