Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.4.1Montering av spillvattenledning

En spillvattenledning ska förläggas med fall i hela ledningens längd.

Spillvattenledningar ska monteras med hänsyn till de rörelser som kan förväntas under byggtiden och under drift. Fästanordningar för ledningar ska vara monterade och placerade enligt leverantörens monteringsanvisning. En fästanordning ska placeras högst 200 mm från golvbrunn. På ledningar som ska gjutas in placeras fästanordningar enligt leverantörens monteringsanvisning alternativt vid samtliga grenrör, muffar, böjar, avsättningar och på raksträckor i tillräcklig omfattning för att förhindra att ledningens läge ändras.

Spillvattenledningar under pålad platta ska ha fästanordningar som är utformade så att ledningen inte ändrar läge om rörelser i marken uppstår.
→ Se bild 4.4.1a Fall spillvattenledning.
 


Fall spillvattenledning
4.4.1a Fall spillvattenledning

 

En liggande spillvattenledning ska utformas så att backströmning från WC försvåras.

Spillvattenledning med avlopp från WC kan utformas så att ledning går direkt till stående stam. Övriga spillvattenledningaransluts nedströms med grenrör ≤ 45°.
→ Se bild 4.4.1b Anslutning av liggande spillvattenledningar.


Anslutning av liggande spillvattenledningar
4.4.1b Anslutning av liggande spillvattenledningar

 

Dimensionsförminskning i spillvattenledning innan anslutning av WC-stol utförs enligt bild 4.4.1c.
→ Se bild 4.4.1c.

 Se Byggtekniska förutsättningar.Dimensionsförminskning i spillvattenledning
4.4.1c Dimensionsförminskning i spillvattenledning