Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.3Vatteninstallationer i kök

Syftet är att minimera antal fogar på tappvattenledningar i kök. Kraven under 4.3 Vatteninstallationer i kök förutsätter att det finns ett vattentätt underlagunder blandare i eller under diskbänksskåp och vattenanslutna apparater. I Byggtekniska  förutsättningar finns beskrivning av hur diskbänksskåp, diskmaskin och andra vattenanslutna apparater kan anordnas med vattentätt underlag.

I kök ska det endast finnas installationer som är avsedda att betjäna köket. Tappvattenledningar till kök från prefabricerad konstruktion, annan verifierad konstruktion eller annat utrymme, ska utföras utan fogar fram till diskbänksskåp eller vattenansluten apparat.

Anslutningar av armatur, T-rör eller fördelarrör för blandare eller apparat ska placeras i  diskbänksskåp. Anslutningsrör till diskmaskin eller annan vattenansluten apparat ska utföras utan fogar.
 Se Byggtekniska förutsättningar.
 

Vatteninstallationer i kök
4.3 Vatteinstallationer i kök

 

Läckageindikering från en prefabricerad konstruktion eller annan verifierad konstruktion med rör som enbart betjänar kök ska mynna ut på ett vattentätt golv alternativt på ett vattentätt underlag i eller under diskbänksskåp.

Anslutningsrör för vatten ska vara provat och godkänt för avsedd användning. Avsättning till köksapparat ska vara anpassad
för anslutningsrör, exempelvis för tätning mot en plan packning.
→ Se även 4.4.8 Spillvattenanslutning från diskmaskin, tvättmaskin eller annan apparat.

Köksblandare med

  • anslutningsrör av kopparrör ska klamras både över och under kopplingarna till blandaren, se bild 4.3a.
  • mjukt anslutningsrör av till exempel PEX ska klamras under kopplingarna till blandaren, se bild 4.3b.
  • anslutning från en väggdosa eller kopplingsbricka där röret är fixerat kan anslutas till blandarens anslutningsrör utan klammer, se bild 4.3c.

 

Köksblandare med anslutningsrör av koppar Köksblandare med anslutningsrör av SoftPex Köksblandare med anslutningsrör kopplade till väggbricka
4.3a 4.3b 4.3c


För att minska risken för skållning och att vatten rinner ut på golvet ska svängradien för en köksblandares pip vara begränsad så att vatten från köksblandaren ska rinna ut genom avloppet i diskbänksinsatsens lådor.

→ Se bild 4.3d spärrad pip.
→ För tvättmaskin i kök, se 4.2.4.

 Se Byggtekniska förutsättningar.


Spärrad pip
4.3d spärrad pip
 

Undantag för anslutning av vattenutkastare i kök

Vattenutkastare får anslutas i diskbänksskåp alternativt i ett särskilt installationsskåp som monteras frostfritt. Skåpet ska ha vattentät botten, vattentäta rörgenomföringar och en läckageindikering till diskbänksskåpet eller till utrymme med vattentätt golv. Läckageindikering kan utföras med ett eget rör med en innerdiameter på minst 20 mm eller via skyddsröret till mediaröret.

Installationsskåpets underkant ska vara högre placerad än läckageindikeringens utlopp. Installationen ska anordnas så att
kondensvatten inte orsakar skada.
→ Se bild 4.3e Vattenutkastare i installationsskåp.

 Se Byggtekniska förutsättningar.


Vattenutkastare i installationsskåp
4.3e Vattenutkastare i installationsskåp