Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.2.3WC med inbyggd spolcistern

En spolcistern med spolrör ska placeras i ett vattentätt utrymme. Utrymmet ska vara försett med läckageindikering till vattentätt golv. Läckageindikering ska inte placeras i plats för bad eller dusch. Utloppet från en ledning för läckageindikering
som bryter väggens tätskikt ska inte placeras närmare än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt.

Vattenanslutningen till en inbyggd spolcistern ska vara försedd med en lätt åtkomlig avstängningsventil.

Vattentätt utrymme för en spolcistern med spolrör eller en särskild inbyggnad i form av en prefabricerad tätskiktskonstruktion ska placeras frostfritt på konstruktionens varma sida innanför plastfolie eller ångbroms.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Ledning för indikering av läckage ska vara rengjord så att utläckande vatten inte hindras från att rinna ut.
→ Se bild 4.2.3a Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i våtrum, 4.2.3b Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern
i WC rum.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i våtrum Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i WC rum
4.2.3a Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i våtrum 4.2.3b Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern
i WC rum

Särskild inbyggnad för spolcistern och spolrör

Om utrymmet för spolcistern och spolrör placeras i en särskild inbyggnad i form av en prefabricerad tätskiktskonstruktion
ska denna vara provad och godkänd för att anslutas mot väggens tätskikt enligt gällande branschstandard, se 7.2.3, se www.säkervatten.se. Detta ska framgå av leverantörens monteringsanvisning.
→ Se bild 4.2.3c Prefabricerad tätskiktskonstruktion för inbyggd spolcistern i våtrum.

Prefabricerad tätskiktskonstruktion för inbyggd spolcistern i våtrum
4.2.3c Prefabricerad tätskiktskonstruktion för inbyggd spolcistern i våtrum

 

Skruvinfästning av fixtur för WC-stol med inbyggd spolcistern ska inte göras i golv med tätskikt.
→ Se bild 4.2.3d Skruvinfästning i vägg av fixtur för WC-stol i våtrum.

 Se Byggtekniska förutsättningar.


Skruvinfästning i vägg av fixtur för WC-stol i våtrum
4.2.3d Skruvinfästning i vägg av fixtur för WC-stol i våtrum