Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

4.1.1Fogar på tappvattenledningar

Fogar på tappvattenledningar ska vara placerade så att de är utbytbara och så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och enkelt åtgärdas.

Tappvattenledningar som är dolt placerade och inte går att inspektera ska utföras utan fogar. Det gäller till exempel ledningar i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning.

Synliga fogar ska placeras i rum med vattentätt golv. För fogar på tappvattenledningar i kök se kapitel 4.3.

Dolda fogar ska placeras

  • i en prefabricerad konstruktion till exempel fördelarskåp,

eller

  • i annan verifierad konstruktion

eller

  • ovan inklädnad i tak i rum med vattentätt golv.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

En prefabricerad konstruktion eller annan verifierad konstruktion ska ha en vattentät botten med tät anslutning till skåpets eller konstruktionens sidor minst 50 mm upp. Rörgenomföringar genom botten ska vara vattentäta. Eventuellt utläckande vatten ska ledas ut på konstruktionens botten. Konstruktionen ska vara utformad så att rörgenomföringar kan fixeras vinkelrät mot botten.

Fördelarskåp eller motsvarande ska vara provad och godkänd enligt SP-metod 5676. Montering ska ske enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.
• Se Byggtekniska förutsättningar.
→ Se bild 4.1a Prefabricerad konstruktion, fördelarskåp och bild 4.1b Prefabricerad konstruktion, schaktbotten.


 
4.1a Prefabricerad konstruktion, fördelarskåp 4.1b Prefabricerad konstruktion, schaktbotten


Fogar ovan inklädnad i tak i rum med vattentätt golv ska placeras så att läckagevatten snabbt och enkelt kan upptäckas. Till exempel ovan demonterbart undertak, i dränerat fördelarskåp i tak eller ovan en dränerande taklucka som täcker samtliga fogar.
→ Se bild 4.1c Dränerande taklucka.

 Se Byggtekniska förutsättningar.
 

Dränerande taklucka
4.1c Dränerande taklucka

 

Serviceöppning

Fogar på inbyggda ledningar ska ha en lätt åtkomlig serviceöppning som gör det möjligt att reparera eller byta alla fogar samt komma åt ventiler eller annan utrustning för manövrering och service. Serviceöppning i tak ska ha dränerande lucka och placeras i rum med vattentätt golv. Serviceöppning ska inte placeras i plats för bad eller dusch.
→ Se bild 4.1d Plats för dusch, 4.1e Plats för bad.

Plats för dusch Plats för bad
4.1d Plats för dusch 4.1e Plats för bad


I rum med tätskikt på vägg ska en prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp som ansluts mot väggens tätskikt ha en anslutning som är provad och godkänd enligt branschstandard, se 7.2.3.

I rum med tätskikt på vägg ska en prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp, eller en annan verifierad konstruktion som inte är ansluten mot väggens tätskikt, ha en serviceöppning med vattentät lucka och ram. Ramen ska vara ansluten till väggens tätskikt och anslutningen ska vara provad och godkänd enligt branschstandard, se 7.2.3.
→ Se bild 4.1f Fördelarskåp med vattentät lucka och ram.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Fördelarskåp med vattentät lucka och ram
4.1f Fördelarskåp med vattentät lucka och ram

 

Läckageindikering

Prefabricerad konstruktion eller annan verifierad konstruktion ska ha läckageindikering från botten.

Ledning för läckageindikering ska förläggas med fall i hela dess längd och mynna i rum med vattentätt golv. Invändig diameter på ledning för indikering av läckage ska vara minst 20 mm. Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras närmare än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt.
→ Se bild 4.1g Läckageindikering.
 


4.1g Läckageindikering
 

En läckageindikering får inte placeras i plats för bad eller dusch.

Prefabricerad konstruktion eller annan verifierad konstruktion samt ledning eller öppning för läckageindikering ska vara rengjorda så att eventuellt utläckande vatten inte hindras från att rinna ut.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Undantag för krav på placering av fogar på tappvattenledningar

Syftet är att göra det möjligt att placera ett minimalt antal fogar och T-rör på rörstråk i utrymmen utan vattentätt golv.

På rörstråk i utrymmen utan vattentätt golv kan fogar och enstaka T-rör monteras på synliga ledningar eller på ledningar som är dolda, till exempel bakom dränerande taklucka som täcker samtliga fogar, demonterbar inklädnad eller demonterbart undertak, så att ett eventuellt läckage är enkelt att upptäcka i:

  • källargångar
  • allmänna utrymmen som trapphus eller garage
  • korridorer i kontor, skolor, vård- eller studentboende samt kommersiella lokaler.

Undantag gäller inte för bostadsrum eller fördelarrör placerade
på rörstråk.
→ Se bild 4.1h Undantag för placering av fogar på rörstråk.

 Se Byggtekniska förutsättningar.
 

Undantag för placering av fogar på rörstråk
4.1h Undantag för placering av fogar på rörstråk

 

Undantag för krav på placering av läckageindikering

En prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp, eller en annan verifierad konstruktion som placeras i trapphus kan ha läckageindikering som mynnar i trapphuset på ett vattentätt eller vattenavvisande golv. Undantaget gäller inte för enbostadshus.
→ Se bild 4.1i Läckageindikering som mynnar i trapphus.

 Se Byggtekniska förutsättningar.
 

Läckageindikering som mynnar i trapphus
4.1i Läckageindikering som mynnar i trapphus