Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:2

2.1.2Dokumentation av VVS-installationer

Intyg om Säker Vatteninstallation

Ett intyg om Säker Vatteninstallation är en värdehandling för beställaren vid en försäljning eller reglering av en eventuell skada.

Ett auktoriserat VVS-företag ska alltid lämna ett intyg till beställaren. Intyget visar att  den installation företaget gjort är utförd enligt branschreglerna. Intyget ska lämnas till beställaren senast två månader efter avslutat arbete, om inte en tidigare tid är avtalad med beställaren.

Det är endast det auktoriserade VVS-företaget som utfört arbetet som kan utfärda intyg om Säker Vatteninstallation.

Intyget ska upprättas på en särskild blankett från Säker Vatten. Det ska innehålla uppgifter om det auktoriserade VVS-företaget, vad arbetet omfattar samt uppgifter om kunden och vilken byggnad eller del av byggnad som avses. Av intyget ska det framgå vilken version av branschreglerna som tillämpats. Intyget ska undertecknas av en utsedd person med Säker Vattens branschlegitimation på VVS-företaget och en kopia av intyget ska arkiveras. VVS-företaget är skyldigt att tillhandahålla ett intyg intill 10 år efter att avtal ingicks med beställaren.

Det är inte tillåtet för ett auktoriserat VVS-företag att avtala med beställaren att intyget inte ska lämnas ut, eller av annat skäl avstå från att lämna ut ett intyg.

För ett arbete som utförs enligt Konsumenttjänstlagen får VVS-företaget hålla inne intyget i avvaktan på betalning för de arbete som intyget  avser, om det finns ett avtal om förskottsbetalning och det inte råder tvist om utförandet av de arbeten som intyget avser.


 


 

Avvikelser från branschreglerna

Om ett installationsarbete inte kan utföras enligt branschreglerna ska en skriftlig överenskommelse om avvikelse göras med beställaren innan arbetet utförs. Beställaren ska informeras om vilka konsekvenser avvikelsen kan medföra.

För ett arbete som utförs enligt Konsumenttjänstlagen ska VVS-företaget också, om en avvikelse från branschreglerna inte kan anses vara till rimlig nytta för beställaren, avråda beställaren från avvikelser från branschreglerna.

En överenskommelse ska dokumenteras, till exempel på en särskild blankett från Säker Vatten. En kopia av  överenskommelsen ska arkiveras av VVS-företaget.

En avvikelse ska dokumenteras på intyget.

Exempel på avvikelser är om arbetet inte är projekterat enligt branschreglerna eller om beställaren väljer ett utförande som inte följer branschreglerna. En avvikelse kan få betydelse vid till exempel besiktning, vid försäljning eller vid en eventuell skada.

Avvikelser från branschreglerna dokumenteras exempelvis på en särskild ­blankett från Säker Vatten. Om en VVS-installation avviker från branschreglerna ska det ­dokumenteras på på ­intyget.

Information om byggtekniska förutsättningar

Om VVS-företaget upptäcker att de Byggtekniska förutsättningarna för att utföra en VVS-installation inte gör det möjligt att följa branschreglerna ska VVS-företaget underrätta sin beställare. Detta ska dokumenteras på intyget.