Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

6.2Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation

Vid tryck- och täthetskontroll med vatten ska rörledningen vattenfyllas långsamt upp till kontrolltrycket. Ledningarna ska vara helt vattenfyllda och luftade. För att underlätta luftning bör ledningen fyllas från sin lägsta punkt. Tappvattensystem ska provas med vatten av dricksvattenkvalitet. Temperaturskillnaden mellan aktuell rumstemperatur och vattentemperatur får inte vara större än 10 °C.

Vid täthetskontroll ska samtliga fogar kontrolleras med avseende på ”smygläckage”. Denna kontrollen är viktig eftersom sådana läckage inte alltid kan avläsas på kontrollutrustningens manometer.