Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.6.1Rörgenomföring i golv med tätskikt

I bad- eller duschrum och tvättstuga ska inga rörgenomföringar finnas i golv förutom spillvattenrör och golvbrunn. I plats för bad eller dusch får det endast finnas golvbrunn. Utförande av rörgenomföring för spillvatten Vid rörgenomföring i golv ska avståndet mellan tätskiktet på intilliggande vägg och spillvattenrör vara minst 60 mm. Avstånd mellan spillvattenavsättning och golvbrunns yttre fläns ska vara minst 200 mm. På golv med plastmatta ska avstånd mellan golvbrunnens yttre fläns och spillvattenavsättning vara minst 500 mm.

På en spillvattenavsättning ska avståndet mellan underlag för golvets tätskikt och spillvattenrörets överkant inte vara mindre än 40 mm vid montering av tätskiktet. Spillvattenrör eller anslutningsstos för WC-stol ska ha slät yta och vara anpassad för tätning mot golvets tätskikt.
→ Se bild 4.6.1a Mått i mm för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med klinker.
→ Se bild 4.6.1b Mått i mm för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med plastmatta.

 

Mått i mm för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med klinker Mått i mm för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med plastmatta
4.6.1a Mått i mm för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med klinker 4.6.1b Mått i mm för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med plastmatta


När yt- och tätskikt är monterat får spillvattenrör kapas ner men inte under nivå för tätskiktets uppvik på spillvattenröret.

Avsättningar för spillvatten ska vara täckta med skyddslock under byggtiden.

Tätning mellan medierör eller skyddsrör ska utföras enligt rörleverantörens monteringsanvisning.

Undantag för rörgenomföring i golv i bad- eller duschrum eller i tvättstuga

I bad- eller duschrum, tvättstuga med vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare ska rörgenomföringar till eller från sådana apparater utföras med rörgenomföringshylsa.

Rörgenomföringshylsa får inte placeras i plats för bad eller  dusch.

Undantag för rörgenomföring i golv i apparatrum eller undercentral

Rörgenomföringar för tappvattenservis eller anslutningar till apparater ska utföras med rörgenomföringshylsa.

Utförande av rörgenomföringar i golv med tätskikt

Vid rörgenomföring i golv ska avståndet mellan tätskiktet på intilliggande vägg och rör eller rörgenomföringshylsa vara minst 60 mm. Avstånd mellan rörgenomföringshylsa och spillvattenrör eller två rörgenomföringshylsor ska vara minst 100 mm. Avstånd mellan rörgenomföringshylsa och golvbrunns yttre fläns ska vara minst 200 mm. På golv med plastmatta ska avstånd mellan golvbrunnens yttre fläns och rörgenomföringshylsa vara minst 500 mm.
→ Se bild 4.6.1c Exempel på rörgenomföringshylsa i apparatrum eller undercentral


Exempel på rörgenomföringshylsa i apparatrum eller undercentral
4.6.1c Exempel på rörgenomföringshylsa i apparatrum eller undercentral

 

Avståndet mellan underlag för golvets tätskikt och en rörgenomföringshylsas överkant ska inte vara mindre än 40 mm vid montering av tätskiktet. Rör eller rörgenomföringshylsa ska ha slät yta och vara anpassad för tätning mot golvets tätskikt. Tätning mellan medierör eller skyddsrör och rörgenomföringshylsa
ska utföras enligt rörleverantörens monteringsanvisning.
→ Se bild 4.6.1d–e Fixering spillvatten, rörgenomföringshylsa i betong- eller träbjälklag
 

4.6.1d Fixering spillvatten, rörgenomföringshylsa i betong- eller träbjälklag 4.6.1e Fixering spillvatten, rörgenomföringshylsa i betong- eller träbjälklag

 

Placering av kulvertrör och tätskiktsanslutning mot kulvertrör ska samordnas med tätskiktsentreprenören.

Undantag för rörgenomföring i golv i WC-rum

Avstånd mellan genomföringar i golv för tappvatten- eller värmerör med diameter mindre eller lika med 32 mm ska vara minst 60 mm mellan centrum av rören. För rör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör eller rörgenomföringshylsor vara minst 60 mm. Rörgenomföring ska ha slät yta för anslutning av tätskikt.

 Se Byggtekniska förutsättningar.