Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

5.1 VVS-produkters egenskaper

System och produkter ska ha dokumentation som visar att produkten uppfyller samhällets krav enligt Boverkets byggregler och kravet på fackmässig montering enligt Säker Vatteninstallation. Detta ska visas genom Typgodkännande eller annat godkännande av erkänt certifieringsorgan efter tredjepartsprovning av ackrediterat provningsorgan.

Produkter ska vara identifierbara genom märkning på produkten eller, där detta inte är möjligt, på produktens förpackning.

System och komponenter

Tappvatten-, spillvatten- och värmeinstallationer ska vara utförda av rör och komponenter som är provade och godkända som system. Det ska framgå av leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar vilka komponenter som ingår i det godkända systemet. Andra komponenter som är avsedda att användas tillsammans med ett godkänt system, till exempel kopplingar, blandarfästen, väggbrickor, vatten- och värmefördelare, ska vara provade och godkända för detta. Det ska framgå av komponentleverantörens dokumenterade monteringsanvisningar vilka system komponenten är godkänd för.

Särskilda branschkrav

För vissa system och produkter gäller särskilda branschkrav från Säker Vatteninstallation. Fullständiga krav och godkända produkter eller system redovisas på säkervatten.se.

Rör-i-rör-system

Skyddsrör ska vara provade och godkända enligt Sintefs testmetod för skyddsrör. I rör-i-rör-system som avses vara utbytbara ska samtliga komponenter vara provade och godkända enligt NT VVS 129.

Presskopplingar

Radialpresskoppling med in- eller utvändig tätning ska vara konstruerad så att en opressad koppling läcker vid särskild täthetskontroll.

Väggnära golvbrunnar och väggbrunnar

Väggnära golvbrunnar och väggbrunnar ska vara provade och godkända tillsammans med tätskikt. Endast godkända kombinationer enligt Branschgodkännande för golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem, det vill säga en specifik brunn med ett specifikt tätskiktssystem, får användas ihop. Detta ska dokumenteras i monteringsanvisningen tillsammans med en specifikation på vilka tätskiktssystem som brunnen är provad och godkänd tillsammans med. 

Mässingskomponenter

Vattenberörda delar på mässingskoppling ska vara utförda av avzinkningshärdigt material.