Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

3.8 Golvbrunn

Golvbrunnar tillverkade före 1990 samt golvbrunnar som är felaktigt monterade i bjälklaget ska bytas ut vid renovering.

Golvbrunn krävs i utrymmen:

  • med badkar eller duschplats
  • med duschkabin som saknar bräddavlopp
  • med tvättmaskin. Tvättmaskin kan placeras i kök utan golvbrunn om det finns vattentätt underlag på golvet kombinerat med vatten felsbrytare.
  • med avloppsenheter som saknar bräddavlopp eller annat översvämningsskydd
  • med varmvattenberedare eller annan teknisk utrustning som kan kräva avtappning
  • avsedda att rengöras med spolning, till exempel fläktrum, soprum eller andra tekniska utrymmen

Placering

Golvbrunn i våtrum ska vara monterad så att minsta avstånd mellan väggens tätskikt och yttre fl äns är 200 mm, se fi g 3.8a. Golvbrunn ska placeras så att den går att rengöra och så att ett demonterbart vattenlås kan lyftas ur.


Fig 3.8a.

Montering

Golvbrunn ska vara monterad och fixerad i bjälklag med de fästanordningar som anges i tillverkarens monteringsanvisning eller fästanordningar som är provade och godkända för detta. I träbjälklag ska golvbrunn monteras med monteringsplatta. Se fig 3.8b.

I betongbjälklag ska det anslutande spillvattenröret ha en fästanordning som är placerad högst 200 mm från anslutning av golvbrunn. Se fig. 3.8d.

Golvbrunn ska vara monterad i våg och i rätt nivå mot anslutande tätskikt, med en tolerans vågrätt på +/2 mm mätt från brunn centrum till flänsens ytterkant. Golvbrunnen ska vara försedd med skyddslock under byggtiden. Se fig 3.8c.

En förhöjningsring ska vara provad och godkänd för användning tillsammans med den aktuella golvbrunnen.

Byggtekniska förutsättningar

Golvbrunnen ska placeras med hänsyn till anslutning av tätskikt och anpassas till höjd på färdigt golv. En bra hjälp är att golvbrunnens plushöjd finns utsatt på ritning. Hänsyn ska tas till att:

  • golvbrunnens tätskiktsanslutning är i nivå med underlaget för tätskiktet
  • golvbrunnens placering i höjdled ska vara anpassad till anslutning av fallbyggnad eller golvförstyvning
  • kortlingar för monteringsplatta ska utföras med samma dimension som övriga bjälklaget

Se fig. 3.8b–c.


Fig. 3.8b.


Fig. 3.8c.


Fig. 3.8d.

3.8.1 Väggnära golvbrunn och väggbrunn

Väggnära golvbrunn är en golvbrunn som är avsedd att monteras närmare vägg än 200 mm. Väggbrunn är en brunn som monteras med vattenlåset i vägg.

Väggnära golvbrunn eller väggbrunn ska vara provade och godkända tillsammans med det tätskikt som ska användas enligt ”Branschgodkännande för golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem”. Fullständiga krav och godkända produkter eller system redovisas på säkervatten.se.


Fig. 3.8.1. Väggnära golvbrunn och väggbrunn.