Tillbaka
Öppnar dokument

3.7 Vatten- och avloppsinstallationer i kök

I kök ska det endast finnas installationer avsedda att betjäna köket.

Rörledningar för vatten från fördelarskåp eller schakt ska utföras utan fogar fram till blandare eller apparat. Läckageindikering från fördelarskåp eller schakt med rör som enbart betjänar köket kan mynna på ett vattentätt underlag i eller under köksinredning.

Vattenanslutning till diskmaskin ska ha avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig. Andra vattenanslutna apparater, till exempel ismaskin eller kaffebryggare, ska ha avstängningsventil med lätt åtkomlig manöveranordning. Anslutningsrör för vatten eller avloppsslang från köksapparat ska utföras utan fogar.

Anslutningsrör för vatten ska vara provat och godkänt för avsedd användning. Avsättning för anslutningsrör för vatten ska vara anpassad för tätning mot en plan packning.

Avloppsslang från diskmaskin ska vara monterad enligt leverantörens monteringsanvisning. Normalt ska avloppsslangen fästas mot köksbänkens undersida.

Svängradien för köksblandarens pip ska vara begränsad så att vatten från köksblandaren inte kan rinna ut utanför diskbänkens eller diskbänksinsatsens lådor. Se fig. 3.7a.


Fig. 3.7a.

Ledningar till köksblandare ska klamras så nära blandarens kopplingar som möjligt.

  • Blandare med anslutningsrör av koppar ska klamras både över och under kopplingarna. Se fig. 3.7b.
  • Blandare med mjukt anslutningsrör av till exempel PEX ska klamras under kopplingarna. Se fig. 3.7c.


Fig. 3.7b.


Fig. 3.7c.

Undantag för tvättmaskin eller vattenutkastare

Vattenutkastare kan placeras i diskbänksskåp med vattentätt underlag på golvet. Installationen ska anordnas så att kondens vatten inte orsakar skada.

Tvättmaskin kan placeras i kök om det finns vattentätt underlag på golvet kombinerat med vattenfelsbrytare eller med golvbrunn och vattenlarm.

Byggtekniska förutsättningar

I ett diskbänksskåp eller motsvarande ska det finnas ett utrymme avsett för installationer som är tillräckligt stort för anslutning av vatten och avlopp med kopplingar och ventiler. Disk bänksskåpets botten ska vara indragen, med tillräckligt utrymme för anslutning av vatten och avlopp. Skåpet eller väggen bakom skåpet ska utformas så att det går att göra skruvinfästningar av rör klammer, ventiler och andra tillbehör till installationerna.

I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar.

Montering och håltagning för anslutningsrör för vatten och avloppsslangar till apparater ska vara utförda så att skador inte uppkommer vid rörelser, till exempel expansion.

Diskbänk eller diskbänksinsats ska antingen vara försedd med överfyllnadsskydd eller skyddas mot oavsiktlig utströmning av vatten på annat sätt. Se fig. 3.7d–e.


Fig. 3.7d. Diskbänkskåp med tät botten.


Fig. 3.7e. Diskbänkskåp med indragen botten och golvskydd.