Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

3.6 Inkoppling av VVS-produkter

3.6.1 Inbyggnadsarmatur för tappvatten

Armatur, till exempel blandare eller duschanordning, som byggs in i vägg, ska ha alla anslutningar placerade i ett vattentätt utrymme med indikering för läckage som ska mynna i rum med vattentätt golv där man enkelt kan upptäcka detta. Ledning för läckageindikering får inte mynna i plats för bad eller dusch. Invändig diameter på ledning för indikering av läckage ska vara minst 20 mm. Utloppet ska inte placeras närmre än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt. 

En inbyggnadslåda avsedd för placering av armatur ska vara utformad så att kopplingarna är utbytbara. Om inbyggnadslådan är avsedd att monteras i vägg med tätskikt ska inbyggnadslådan vara provad och godkänd för att anslutas mot väggens tätskikt samt vara utformad så att utbyte av kopplingar är möjligt utan att förstöra väggens tätskikt. Detta ska framgå av leverantörens monteringsanvisning. Se fig. 3.6.1.


Fig 3.6.1. Inbyggnadslåda.

Byggtekniska förutsättningar

Om armaturen byggs in i en installationsvägg ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot denna. En schaktbotten ska vara plan för att underlätta läckage indikering och schaktbottnens höjd ska anpassas till läckageindikeringens utformning.

Schaktbotten eller fördelarskåp ska vara rengjort så att indikering för läckage inte riskerar att sättas igen.

3.6.2 WC-stol med inbyggd spolcistern

WC-stol med inbyggd spolcistern ska ha spolcistern placerad i en inbyggnad med vattentäta väggar och vattentätt golv. Inbyggnaden ska vara försedd med läckageindikering som ska mynna i rum med vattentätt golv där man enkelt kan upptäcka detta. Se fig. 3.6.2a–c.

Om inbyggnaden förses med en prefabricerad tätskiktskonstruktion avsedd för spolcisternen ska denna vara provad och godkänd för att anslutas mot väggens tätskikt. Detta ska framgå av leverantörens monteringsanvisning.

Vattenanslutningen till en inbyggd spolcistern ska vara försedd med en lätt åtkomlig avstängningsventil.


Fig 3.6.2a. Fixtur på golv.


Fig 3.6.2b. Tätskikt bakom WC-modul i våtrum.


Fig 3.6.2c. Tätskikt bakom WC-modul i WC-rum.

Byggtekniska förutsättningar

Golv och väggar i inbyggnad för spolcistern ska vara försedda med tätskikt eller skyddas från läckage på annat sätt. Inbyggnaden ska vara försedd med läckageindikering. 

I våtrum gäller samma krav på tätskikt i inbyggnad för spolcistern som för väggar och golv i våtrummet i övrigt.

I rum som inte är våtrum ska inbyggnad för spolcistern ha tätskikt på golv samt på vägg bakom och på sidorna om spolcisternen upp till överkanten på spolcisternen.

Läckageindikering ska mynna i rum med vattentätt golv på plats där man enkelt kan upptäcka detta.

Golv i inbyggnad för spolcistern ska ha lägst samma nivå som golvet utanför. Se fig. 3.6.2a–c.

3.6.3 Tvättmaskin

Tvättmaskin ska placeras i utrymme med golvbrunn. Tvättmaskin kan placeras i kök om det finns vattentätt underlag på golvet under tvättmaskinen, kombinerat med vattenfelsbrytare eller med golvbrunn och vattenlarm. Vattenanslutning till tvättmaskin ska ha avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad och lätt åtkomlig.

Kopplingsledning för framtida installation av tvättmaskin ska förses med en avstängningsventil i början av kopplingsledningen så att ledningen kan stå tom för att undvika bakterietillväxt. Anslutningsrör för vatten till tvättmaskin ska vara provad och godkänd för avsedd användning. Avsättning för anslutningsrör för vatten ska vara anpassad för tätning mot en plan packning.

Avloppsslang ska vara monterad enligt leverantörens monteringsanvisning. Avloppsslang ska fästas mot bänkens undersida eller i motsvarande höjd med överkanten på tvättmaskinen.

Byggtekniska förutsättningar

Montering och håltagning för anslutningsrör för vatten och avloppsslangar till apparater ska vara utförda så att skador inte uppkommer vid rörelser, till exempel expansion.