Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

3.2 Förläggning av rörledningar

3.2.1 Tappvattenledningar

Installationer som är dolt placerade och inte inspekterbara, till exempel i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning, ska utföras utan fogar. För placering av fogar och läckage indikering i kök, se 3.7 Vatten- och avloppsinstallationer i kök.

Fogar på tappvattenledningar ska vara placerade så att de är utbytbara och så att eventuellt utläckande vatten enkelt kan upptäckas.

Fogar ska placeras i rum med vattentätt golv, i fördelarskåp eller i särskilda inbyggnader. I utrymme med vattentätt golv kan fogar också placeras ovan demonterbart undertak eller i dränerat fördelarskåp i tak. Se fig. 3.2.1a och b.


Fig. 3.2.1a. Stamskåp


Fig. 3.2.1b. Taklucka

Fördelarskåp eller särskilda inbyggnader för fogar, i till exempel schakt eller installationsvägg, ska ha lätt åtkomlig serviceöppning som gör det möjligt att reparera eller byta fogarna. Fördelarskåp med serviceöppning placerad i våtzon 1 ska ha vattentät lucka och vara provad och godkänd för anslutning mot väggens tätskikt. Luckan får inte placeras i plats för bad eller dusch.

Läckageindikering ska mynna i rum med vattentätt golv, dock inte i plats för bad eller dusch. Läckageindikering från fördelarskåp med rör som enbart betjänar köket kan mynna på ett vattentätt underlag i eller under köksinredning. Invändig diameter på ledning för indikering av läckage ska vara minst 20 mm. Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras närmre än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt. Fördelarskåpet ska vara rengjort så att indikering för läckage inte riskerar att sättas igen. Se fig. 3.2.1c.

Fig. 3.2.1c. Fördelarskåp

Undantag för krav på placering av fogar

Undantag gäller för rörstråk i tak som är synligt monterade eller dolda av demonterbar panel, inklädnad, undertak eller mot svarande i:

  • källare, kontor eller annan kommersiell lokal
  • allmänna utrymmen som trapphus eller garage
  • korridorer, till exempel i vårdboende eller studentbostäder

Fogar och ventiler ska placeras med hänsyn till konsekvenser av eventuellt utläckande vatten. Undantag gäller inte för bostadsrum. Se fig. 3.2.1d.


Fig. 3.2.1d. Undantag för krav på placering av fogar.

3.2.2 Tappvattenservis

Tappvattenservis till småhus ska förläggas utbytbart, till exempel i skyddsrör. Skyddsrörets dimension och utformning ska vara anpassat för utbyte av servis ledningen. Skyddsrörets längd ska sträcka sig längre ut än 45° rasvinkel från grundmuren. Se fig. 3.2.2.


Fig. 3.2.1d. Undantag för krav på placering av fogar.

Placering av vattenmätare

Vattenmätare på tappvattenservis ska placeras enligt anvisningar från Svenskt Vatten. Vattenmätarskåpet får inte placeras i isolering i yttervägg. 

3.2.3 Fördelarrör för värmesystem

Fördelarrör med anslutningar, luftningar, ställdon eller annan utrustning ska placeras i vattentätt utrymme, i inbyggnader eller i fördelarskåp. Fördelarrör kan också placeras ovan demonterbart undertak eller i dränerande fördelarskåp i tak.

Fördelarskåp eller särskilda inbyggnader för fördelarrör, i till exempel schakt eller installationsvägg, ska ha vattentät botten med indikering för läckage samt lätt åtkomlig serviceöppning som gör det möjligt att reparera eller byta fogarna, göra injustering och luftning av installationen. Fördelarskåp med serviceöppning placerad i våtzon 1 ska ha vattentät lucka och vara provat och godkänt för anslutning mot väggens tätskikt. Luckan får inte placeras i plats för bad eller dusch.

Läckageindikering ska mynna ut där man enkelt kan upptäcka detta, dock inte i plats för bad eller dusch. Invändig diameter på ledning för indikering av läckage ska vara minst 20 mm. Utloppet ska inte placeras närmre än 60 mm från golvets eller väggens tätskikt. Fördelarskåp ska vara rengjort så att indikering för läckage inte riskerar att sättas igen. Se fig. 3.2.3.


Fig. 3.2.3. Fördelarrör för värmesystem.

Byggtekniska förutsättningar

Särskilda inbyggnader för fogar, i till exempel schakt eller installationsvägg, ska ha lätt åtkomlig serviceöppning som gör det möjligt att reparera eller byta fogar, göra injustering och luftning av installationen. Service öppning för inbyggnad av fogar som ska placeras i våtzon 1 ska ha vattentät lucka och vara provad och godkänd för anslutning mot väggens tätskikt. Luckan får inte placeras i plats för bad eller dusch.

Utrymme för fördelarrör i särskild inbyggnad, i till exempel schakt eller installationsvägg, ska ha vattentät botten och vara försett med indikering för läckage. Läckage indikering ska mynna ut där man enkelt kan upptäcka detta, dock inte i plats för bad eller dusch. Invändig diameter på ledning för indikering av läckage ska vara minst 20 mm. Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras närmre än 60 mm från golvets eller väggens tätskikt.

I inbyggnad och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över botten och tätt anslutna mot denna. En botten ska vara plan för att underlätta läckage indikering och bottnens höjd ska anpassas till läckage indikeringens utformning.

Utrymmets botten ska vara rengjord så att indikering för läckage inte riskerar att sättas igen.

3.2.4 Spillvattenledningar

En självfallsledning ska förläggas med fall i hela dess längd. Se fig. 3.2.4.

Spillvattenrör som ska gjutas in i bjälklag ska fixeras med särskilda fästanordningar före gjutning. Fästanordningar ska vara utformade så att röret inte kan röra sig i höjd- och sidled eller vrida sig. Fäst anordningarna ska placeras vid samtliga grenrör, skarvar och avsättningar samt högst 200 mm från golvbrunn.

Under pålad platta ska särskild hänsyn tas till spillvattenrörets montering.


Fig. 3.2.4. Spillvattensystem

Byggtekniska förutsättningar

En självfallsledning ska förläggas med fall i hela dess längd. I ett bjälklag begränsar bjälklagets tjocklek spillvattenledningens längd.

Riktningsändringar

a. Stående samlingsledning (S) ska anslutas till liggande samlingsledning (L) med grenrör med vinkeln α  45°. Se fig. 3.2.4a.


Fig. 3.2.4a.

b. Stående samlingsledning (S) som övergår i liggande samlings ledning (L) ska utföras med två böjar med vardera vinkeln högst α ≤ 45° eller med en särskild utformad rördel. Se fig. 3.2.4b.


Fig. 3.2.4b.

c. Stående anslutningsledning (S) som övergår till liggande anslutningsledning (L) kan utföras med vinkel α ≤ 90°. Se fig. 3.2.4c.


Fig. 3.2.4c.

d. Liggande ledning (L) ska anslutas till stående ledning (S) med grenrör med vinkel α ≤ 90°. Se fig. 3.2.4d.


Fig. 3.2.4d.

e. Liggande ledningar (L) som ska anslutas från motsatt håll till samma stående ledning (S) med dubbelgrenrör ska anslutas med vinkel α ≤ 70°. Se fig. 3.2.4e.


Fig. 3.2.4e.

f. Liggande ledning (L) ska anslutas till liggande ledning med grenrör med vinkel α ≤ 45°. Se fig. 3.2.4f.


Fig. 3.2.4f.

g. Riktningsförändring på liggande ledning (L) ska utföras med en eller fl era böjar med största vinkel α ≤ 45°. Se fig. 3.2.4g.


Fig. 3.2.4g.

h. Spillvattenledning från WC-stol ska anslutas till liggande samlingsledning (L) med grenrör α ≤ 45°. Se fig. 3.2.4h.


Fig. 3.2.4h.

Rensanordningar

Rensanordning på liggande samlingsledning ska utföras med 90° anslutning för att göra det möjligt att rensa åt två håll.

Rensanordning på stående spillvattenledning ska monteras med underkant lägst 400 mm över golv. Se fig. 3.2.4i.


Fig. 3.2.4i. Rensanordningar

Luftning

En spillvatteninstallation ska utföras med minst en luftning genom yttertak. Luftningsledning ska förläggas med fall i hela dess längd. Se fig. 3.2.4j.


Fig 3.2.4j. Luftning

Byggtekniska förutsättningar

Luftningsledning genom yttertak ska tätas mot takets tätskikt.

3.2.5 Frysskadesäker förläggning

Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i ouppvärmda utrymmen, till exempel krypgrund eller vind. Tappvattenservis genom krypgrund eller annat ouppvärmt utrymme ska skyddas mot frysning. Ledningar får inte heller monteras i byggnadens isolering i golv, ytterväggar eller vindsbjälklag. Ledningar kan förläggas i särskilt installationsutrymme i golv, yttervägg eller vindsbjälklag på konstruktionens varma sida, innanför den lufttäta folien, eller i frostfritt utrymme under platta på mark. Se fig. 3.2.5a–d.

Utvändig vattenutkastare ska vara försedd med dränering som tömmer vattenutkastaren på vatten även om en slang är ansluten.


Fig 3.2.5a. Exempel på rörförläggning på ”varma sidan” av isolering i platta på mark.

Byggtekniska förutsättningar

Tappvattenservis genom krypgrund eller annat ouppvärmt utrymme ska skyddas mot frysning. Tappvattenservisen ska vara placerad så att det inte uppstår frysrisk vid genomgång från mark till byggnad.

Om installationer ska placeras i ett särskilt installationsutrymme i golv, yttervägg eller vindsbjälklag ska detta vara utformat så att installationerna kan fästas och så att det är möjligt att göra vattenskadesäkra rörgenomföringar utan att riskera att byggnadens lufttätning skadas och blir otät. Se fig. 3.2.5a–d.


Fig 3.2.5b. Exempel på rörförläggning på ”varma sidan” av isolering i golvbjälklag.


Fig 3.2.5c. Exempel på rörförläggning på ”varma sidan” av isolering i yttervägg.


Fig 3.2.5d. Exempel på rörförläggning på ”varma sidan” av isolering i vindsbjälklag.