Tillbaka
Öppnar dokument

2. Byggtekniska förutsättningar

För att en byggnad och dess VVS-installation ska uppfylla kraven i Boverkets byggregler och anses fackmässigt utförd måste vissa arbeten som ligger utanför VVS-installationen uppfylla särskilda krav.

En viktig uppgift för Säker Vatteninstallation är att arbeta för att hela byggbranschen har den kunskap som behövs för att en byggnad och dess VVS-installation ska bli rätt utförd i alla led. Säker Vatteninstallation auktoriserar endast VVS-företag och branschreglerna kan därför bara styra VVS-arbeten. Vi har ändå valt att beskriva sådana arbeten som ligger utanför VVS-installationen för att göra det tydligt vilka krav på övriga arbeten som krävs för en fullgod VVS-installation. Detta är vårt sätt att påverka och klargöra hur övriga arbeten ska utföras för att skapa det bästa slutresultatet. Dessa krav kallas här för Byggtekniska förutsättningar.

Arbeten som ingår i Byggtekniska förutsättningar utförs normalt av andra entreprenörer än VVS-företaget, till exempel bygg- eller tätskiktsentreprenörer. Dessa arbeten utförs vid olika tidpunkter och det kan till och med ske efter att VVS-företaget har avslutat sitt arbete. Därför är det inte möjligt för VVS-företaget att kontrollera dessa arbeten. I vissa fall kan det dessutom vara svårt för VVS-företaget att bedöma om de byggnadstekniska förutsättningarna är rätt utförda.

Om VVS-företaget upptäcker att något avviker från det som beskrivs i Byggtekniska förutsättningar ska VVS-företaget underrätta sin beställare om detta.

Byggtekniska förutsättningar är enbart information och ingår inte i kraven för Säker Vatteninstallation. Intyget för Säker Vatteninstallation omfattar inte de arbeten som beskrivs i Byggtekniska förutsättningar.