Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

1.2 Dokumentation av VVS-installationer

Intyg

För att visa att arbetet är utfört enligt branschreglerna ska det auktoriserade VVS-företaget alltid lämna ett intyg till beställaren. Om ett arbete inte kan utföras enligt branschreglerna, ska avvikelsen dokumenteras på intyget.

Det är endast ett auktoriserat VVS-företag som kan utfärda intyg om Säker Vatteninstallation.

På intyget ska det finnas uppgift er om det auktoriserade VVS-företaget, vad arbetet omfattar samt uppgift er om kunden och vilken byggnad eller del av byggnad som avses. Intyget ska undertecknas av utsedd person på VVS-företaget och en kopia av intyget ska arkiveras.


Intyg om Säker Vatteninstallation.

Avvikelser från branschreglerna

Avvikelse ska skrivas då:

  • arbetet inte är projekterat enligt branschreglerna
  • beställaren väljer ett utförande som inte följer bransch reglerna

Innan det avvikande arbetet utförs ska VVS-företaget informera beställaren om varför det tänkta utförandet inte kommer att upp fylla kraven i branschreglerna och vilka konsekvenser detta kan få för kunden. I konsumententreprenader ska VVS-företaget också avråda kund från avvikelser från branschreglerna enligt reglerna i konsumenttjänstlagen. En överenskommelse om avvikelsen ska dokumenteras av VVS-företaget och en kopia ska arkiveras.

En avvikelse kan få betydelse vid slutbesiktning, vid eventuell skada, vid värdering av byggnaden och vid garantibesiktning eller om fastighetsägaren i efterhand vill ifrågasätta utförandet.


Intyg går att skriva i Säker Vattens app.