Boverkets byggregler - BBR

Boverkets byggregler - BBR

Den 1 juli 2014 kom ändringar i Boverkets byggregler, BBR. Ändringarna har enligt Boverket tre olika syften och görs för att kunna bygga bostäder med en mindre boarea, göra lättnader i kraven för byggandet av studentbostäder, samt övriga ändringar som bland annat görs för att få tydligare byggregler. Under det som Boverket benämner som övriga ändringar hittar man förändringar i avsnitt 6 som tar upp hygien, hälsa och miljö. Viktiga förändringar som berör kraven i Branschregler Säker Vatteninstallation är:

6:622 Mikrobiell tillväxt
I föreskriften står som tidigare: Installationer för tappkallvatten ska utföras så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Detta har nu förtydligats med det allmänna rådet: För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Risken fi nns bland annat i varma schakt eller varma golv, i vilka installationer för till exempel tappvarmvatten, tappvarmvattencirkulation och radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på  sådana ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så låg som möjligt. Då bör installationens utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 °C.

6:625 Utformning
Den tidigare föreskriften om utformning och placering av fogar på tappvattenledningar samt om tillgänglighet och läckageindikering har nu blivit ett allmänt råd:
Tappvattenledningar och fogar på sådana ledningar bör utformas och placeras så att eventuellt utläckande vatten från ledningarna eller fogarna snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte orsakar skador. Installationer för tappvatten som är dolt placerade och inte inspekterbara, till exempel i  schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning, bör utföras utan fogar.

Hur påverkar ändringarna i BBR branschreglerna?
• När det gäller de förtydligade legionellakraven där tappkallvattnet ska kunna vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen överstiger 24 °C i avsnitt 6:622, kommer Säker Vatten under hösten presentera rekommendationer för utformning av schakt och isolering av tappvattenrör.
• När det gäller det nya allmänna rådet i avsnitt 6:625 om fogar på tappvattenledningar har Säker Vatten, VVS Företagen, de stora försäkringsbolagen och flera ledande bostadsbyggare  gemensamt gjort tolkningen att samma krav gäller för placering av fogar som tidigare. Branschreglerna kommer därför inte att ändras i detta avseende. Försäkringsbolagen kommer att behålla kravet på att installationerna ska utföras enligt gällande branschregler för att installationen ska vara försäkringsbar. Annars kan ersättningen reduceras eller helt utebli. Ändringsförslagen har gått på remiss vid tre olika tillfällen under perioden 2012–2014. Vid alla dessa tillfällen har Säker Vatten, VVS Företagen och andra aktörer pekat på riskerna för feltolkning av reglerna om man ändrar kraven för dolda kopplingar på tappvattenrör från föreskrift till allmänt råd. Vi tycker därför  det är värdefullt att alla parter som berörs nu gjort en tydlig gemensam tolkning.

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår