Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Säker Vatten i remiss till Boverket: - Tydliggör mer för att inte äventyra kvalitet och säkerhet i VVS-installationer

15 juni 2023

Möjligheternas byggregler behöver bli mer detaljerade. Det måste också gå att verifiera fackmässigt utförande. Dessutom är implementeringstiden på tok för kort. Det är Säker Vattens generella uppmaningar till Boverket i remissvaren till de nya byggreglerna, Möjligheternas byggregler, som nyligen lämnades in.

- Vi är oroliga för att de föreslagna reglerna gör det svårare att verifiera fackmässigt utförande av installationerna. Det kommer bli problem för byggnadsnämnder, besiktningspersoner med flera när det inte finns ett tydligt regelverk att stötta sig emot, säger Sara Lehn, VD för branschorganisationen Säker Vatten, som organiserar 2 200 auktoriserade VVS-företag.

Enligt Säker Vatten kan förslagen i Möjligheternas byggregler ge utrymme för nya typer av lösningar av lägre kvalitet för att minska kostnaderna vid VVS-installationer. Det innebär sämre hållbarhet med kortare livslängd för installationerna med risk för fler vattenskador och hälsoproblem i form av legionellaspridning.
Förslaget öppnar också upp för branschstandarder med tekniska lösningar av lägre kvalitet för att styrka ”fackmässighet”. Mer detaljerade föreskrifter skulle minska den risken och tydliggöra vad som gäller för hela byggkedjan.

- Vi ser också en risk i att implementeringstiden för de nya föreskrifterna är väldigt kort – de ska träda i kraft 1 juli 2024. Stora delar av sektorn är inte rustade för att få fram detaljrekommendationer som är tillräckligt förankrade på så kort tid, menar Sara Lehn.

Boverkets ambition med de nya byggreglerna Möjligheternas byggregler, är att reglerna ska renodlas, bli tydligare och enklare. Syftet är att skapa ett konsekvent regelverk med en - så långt det är möjligt - genomgående likartad struktur och detaljeringsgrad. Reglerna ska också ge en tydligare ansvarsfördelning mellan Boverket och sektorn, där Boverket ansvarar för att förtydliga kraven i lag och ordning, och branschen ansvarar för att ta fram lösningar och metoder som uppfyller och verifierar kraven.
Säker Vatten för en kontinuerlig dialog med Boverket i processen med Möjligheternas byggregler och är en av flera remissinstanser i framtagandet av de nya reglerna.

Möjligheternas byggregler ska preliminärt införas den 1 juli 2024.

Remissvar Säker Vatten Boverkets förskrifter säkerhet vid användning.pdf

Remissvar Säker Vatten Boverkets förskrifter hygien hälsa miljö.pdf