Installationsfrågor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågor vi får om installationer enligt Säker Vatteninstallation 2016:1. I fall ni inte hittar svaret nedan, sök även bland de andra kategorierna. 

Notera att vi inte svarar på:
  • installationsfrågor som inte rör branschreglerna
  • frågor som rör enskilda fall.
Svar och frågor baserar sig på generella frågeställningar.

Installationsfrågor

• Vad gäller när branschreglerna inte kan följas?

Om ett arbete inte utförs enligt Säker Vatteninstallation så skall VVS-företaget:

1. Informera och avråda beställaren om detta
2. Föreslå alternativa lösningar som gör att Säker Vatteninstallation uppfylls
3. Informera vilka konsekvenser det kan få

Även om kunden blivit avrådd så kan arbetet utföras, förutsatt att kunden vill det. Blir något fel så hamnar ansvaret på kunden. Då är det viktigt att avrådanden och rekommendationer från hantverkaren skrivs ner, gärna via Säker Vattens överenskommelseblankett. I Säker Vatten-intyget kan man då hänvisa till överenskommelsen i avvikelserutan.

Det finns olika anledningar till att Säker Vatteninstallation inte följs.

  • Arbetet är inte projekterat enligt branschreglerna. Där det inte är tekniskt möjligt att följa Säker Vatteninstallation, till exempel vid ROT-arbeten, så är det VVS-företagets skyldighet att arbeta enligt de tre punkterna ovan.
  • Kunden beställer ett utförande som avviker från Säker Vatteninstallation 

Om kunden beställer ett utförande som avviker från Säker Vatteninstallation så är det VVS-företagets skyldighet att arbeta enligt de tre punkterna ovan.

• Vilka konsekvenser kan det bli VVS-installationen inte är utförd enligt Säker Vatteninstallation?

Om VVS-installationen inte följer Säker Vatteninstallation, så är det troligt att försäkringsbolaget inte betalar ut någon eller reducerad ersättning vid händelse av vattenskada.

• Är Säker Vattens våtrumsvägg ett krav enligt branschreglerna?

Nej, våtrumsväggen är endast en rekommendation för ett bra utförande för att uppfylla kraven om infästningar i våtzon 1. Läs mer om våtrumsväggen här.

• Jag söker en sakkunnig person för ett konsultationsmöte angående vatteninstallationer. Finns någon hos er som kan hjälpa till med något sådant?

Ta kontakt med ett auktoriserat VVS-företag, VVS-konsult eller en besiktningsman (som du kan hitta på www.sbr.se) så får du säkert hjälp för sådana ärenden. Säker Vatten AB gör inga konsultationer eller bedömningar på ett utfört jobb vad som är rätt och fel.

• Om jag ska bygga våtrumsväggen 2012, kan jag byta ut 15 mm konstruktionsplywood mot en OSB-skiva eller någon annan skiva?

Beräkningar har gjorts på infästningar i plywood 12 mm och 11 mm OSB, som visade att infästningarna inte håller. Därför har vi bara provat 15 mm plywood, och kan därmed bara garantera hållfastheten i den typen av skiva.

• Klassas lödning, lining och stumsvetsning som en fog?

Ja. Alltid när ett rör kopplas samman med ett annat, oavsett metod, så klassas det som en fog.

• Får värmerör förläggas med dolda fogar?

Ja, fogar på värmeledningar behöver inte vara placerade så de är utbytbara. Kraven på förläggning för värmeledningar är inte lika hårda som för tappvattenledningar.

• 3.2.1 Det står i branschreglerna att ”fogar kan placeras ovan demonterbart undertak eller i dränerat fördelarskåp i tak” - måste det vara ett skåp?

Det räcker att det är en lucka men du måste fortfarande följa leverantörens monteringsanvisningar. Takluckan måste vara dränerande, sitta där fogarna är så att de är åtkomliga och det måste vara ett vattentätt golv under.

• 3.2.1 Kan ett fördelarskåp placeras några centimeter in i väggen i våtzon 2?

Ja, om det är installerat enligt monteringsanvisningen och systemet uppfyller NT VVS 129. Skåpet är då provat tillsammans med en strilsäker lucka.

• 3.2.3 Det står att vattentät botten krävs då fördelarrör på värmesystem är utrustade med luftningar, ställdon eller annan utrustning. Vad är annan utrustning?

Exempel på annan utrustning är shuntar, pumpar och motoriserande ventiler.

Kravet i 3.2.3 gäller inte när det är enskilda kopplingar eller T-rör på värmesystemet.

• 3.3 Får man ha rörgenomföringar för tappvatten- eller värmerör genom golv i WC?

Ja, rum som endast är avsedda för WC klassas inte som våtrum.

• 3.3.2 Får man ha rörgenomföringar för tappvatten- eller värmerör genom väggar i våtzon 1?

Ja, men inte i plats för bad och dusch, såvida det inte sker i enligt punktlistan.

  • direkt anslutning av kar- eller duschblandare och eventuell duschanordning eller
  • särskild rörgenomföring för slanganslutning av duschkabin eller blandare på badkarskant
  • rörgenomföringar placerade lägst 2,0 meter över färdigt golv och minst 100 mm från tak
• 3.4.3 Måste ytan på golvet under en WC-stol vara plan?

Ja, enligt byggtekniska förutsättningar i Säker Vatteninstallation måste ytan vara plan. Däremot behöver den inte vara helt vågrät, den kan ha samma fall som kringliggande golv. Max fall är 10 mm/m.

• 3.6.2 Behövs måttet 60 mm mellan vägg och spillvattenrör om inbyggnadsfixturen placeras i vägg utanför våtrummet?

Måttet 60 mm används enbart om fixturen är placerad i innanför rummets tätskikt. Är fixturen placerad utanför rummets tätskikt behövs inte måttet 60 mm.

• 3.6.3/3.7 Får jag installera en tvättmaskin i köket? Ska det finnas en golvbrunn?

En tvättmaskin kan installeras i köket under förutsättning av 3.6.3/3.7 följs.

Tvättmaskin ska placeras i utrymme med golvbrunn. Tvättmaskin kan placeras i kök om det finns vattentätt underlag på golvet under tvättmaskinen, kombinerat med vattenfelsbrytare eller med golvbrunn och vattenlarm.

Vår tolkning av BBR är att det krävs en golvbrunn eller automatisk stoppanordning som känner av om oavsiktlig utströmning sker av vatten vid installation av tvättmaskin. Därför är detta förtydligat i Säker Vatteninstallation 2016:1 med texten i 3.6.3 och 3.7.

I BBR 6:641 står det

“Tappställen och säkerhetsventiler ska förses med avloppsenheter, såvida inte spillvattnet utan olägenhet kan avledas på annat sätt.

Allmänt råd

Tvättmaskiner och vattenvärmare bör placeras i utrymmen med golvbrunn.”

• 3.6.3/3.7 Kan ett så kallat Aquastop ersätta kravet om avstängningsventiler för disk- och tvättmaskiner?

Aquastop ersätter inte avstängningen. I branschreglerna står det ”vattenanslutning till diskmaskin ska ha avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig” och ”vattenanslutning till tvättmaskin ska ha en avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad och lätt åtkomlig”. I BBR står det ”Allmänt råd – Anslutningar till disk- och tvättmaskiner m.m. bör förses med avstängningsventiler som är synliga och lätt åtkomliga”.

• 3.6.3/3.7 Jag får alltså placera en tvättmaskin i kombination med ett vattentätt underlag och en vattenfelsbrytare. Vad är en vattenfelsbrytare?

En vattenfelsbrytare känner av utläckande vatten för att sedan stänga av vattentillförseln. Det utläckande vattnet upptäcks vanligtvis via en detoktorstyrd ventil samt tryck och flöde.

• 3.7 Är det krav på tätskikt under diskbänk?

Ja, Boverkets byggregler (BBR 6: 5334, Dolda ytor) säger att under diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin eller dylikt ska det finnas ett tätt ytskikt, t.ex. en fogtät golvmatta. Ytskiktet ska vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt mot angränsande vägg eller dylikt.

I Säker Vatteninstallation är det skrivet som en Byggteknisk förutsättning eftersom det normalt inte utförs av VVS-företag.

• 3.7 Är det krav att ha golvbrunn i utrymme med diskmaskin?

Idag finns det inget krav i Säker Vatteninstallation att golvbrunn ska installeras vid diskmaskin. 

• 3.7 Måste jag alltid spärra pipen för köksblandare?

Svängradien för köksblandarens pip ska vara begränsad över diskbänksinsatsens lådor om pipen inte stoppas naturligt via bakomvarande vägg eller inbyggd spärr.

Då bakomvarande vägg saknas eller inte begränsar svängradien, ska pipen således vara begränsas över disbänksinsatsens lådor.

Köksblandaren kan dock förses med utdragbar eller ledad strålsamlare.

• 3.7 Är det godkänt att göra en fördelning under diskbänk om denna endast betjänar blandare och apparater i köket?

Ja. Blandare och apparater som är avsedda att betjäna köket får fördelas från diskbänksskåpet.  Apparater eller fördelning till apparater som inte betjänar köket eller endast delvis betjänar köket får inte placeras i diskbänksskåp. (Undantag vattenutkastare enligt 3.7.1)

• 3.7 Om anslutningsrör från blandare ansluts direkt till väggvinkel, behövs det ändå klamras enligt 3.7?

Om genomföringen är fixerad i vägg enligt tillverkarens anvisningar och blandaren ansluts direkt till väggvinkeln så behövs ingen ytterligare klamring göras under anslutningskopplingarna

• 4.2 Vilka maxtemperaturer är det som gäller för tappvatten?

Temperatur på utgående tappvarmvatten ska vara högst 60 °C. Om det finns särskild risk för olycksfall, till exempel på en förskola, så ska temperaturen vara max 38 °C

• 4.2 Beställaren vill att mitt företag installerar en vattenkran med kokande vatten i köket, vad säger Säker Vatteninstallion?

Kokande tappvatten strider mot Säker Vattens branschregler då utgående tappvatten enligt dem får vara högst 60° C.

BBR, Boverkets byggregler säger: ”För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället.”

Installation av en kokande vattenkran kan således inte göras enligt Säker Vattens branschregler och inte heller kan ett Säker Vatten intyg skrivas efter en sådan installation.

• 5.2 Godkänner Säker Vatten VVS-produkter?

Nej, Säker Vatten godkänner enbart produkters monteringsanvisningar. Leverantör av VVS-produkt, vars monteringsanvisning uppfyller kraven i branschreglerna, kan genom avtal få rätt att använda branschregler Säker Vatteninstallations logotyp i produktens monteringsanvisning och i annan produktdokumentation. 


Säker Vatten
Box 17154
104 62, Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår